permanente


per·ma·nén·te

pnr |[ Esp ]
1:
hindi nag-babago o itinakda para hindi magba-go sa mahabàng panahon : PALAGÍAN, PÉRMANÉNT, STABLE2
2:
tuloy-tuloy ang pag-iral sa mahabàng panahon : DÁTI3, PALAGÍAN, PÉRMA-NÉNT, STABLE2 Cf PERPETWAL