power


power (pá·wer)

png |[ Ing ]
2:
Mat ang product na nakukuha sa pagmultiplay ng kanti-dad sa numero nitó nang isa o higit pang ulit
3:
Pis aang paggawâ o ang enerhiya na naililipat kada yunit ng oras (symbol P ) bang antas ng oras sa paggawâ.

power block (pá·wer blak)

png |Pol |[ Ing ]
1:
pangkat ng mga bansa na bumubuo ng pandaigdigang puwer-sang pampolitika
2:
makapangyari-hang pangkatin.

power dive (pá·wer dayv)

png |[ Ing ]
:
pagbulusok ng eroplano na pinabilis ng lakas ng mákiná.

powerhouse (pá·wer·haws)

png |[ Ing ]
1:
Ele power station
2:
tao, pangkat, koponan, at katulad, na may matin-ding lakas at husay.

power line (pá·wer layn)

png |Ele |[ Ing ]
:
konduktor na nagsusuplay ng kor-yente.

power of attorney (pá·wer of a·tór·ni)

png |Bat |[ Ing ]
:
nakasulat na doku-mento na ibinibigay ng isang tao o partido sa iba upang pahintulutan ang hulí na kumilos para sa kapakanan ng una.

power plant (pá·wer plant)

png |[ Ing ]
1:
planta, kasáma ang mga mákiná, dinamo, at iba pa, kabílang ang gusali na kailangan upang makalikha ng koryente
2:
ang mga makinarya na nagsusuplay ng koryente para sa isang partikular na proseso o paraang mekanikal.

power play (pá·wer pley)

png |[ Ing ]
:
estratehiko at karaniwang agresibong pagkilos, gaya sa isports, politika, at negosyo.

power point (pá·wer poynt)

png |[ Ing ]
1:
socket sa dingding at iba pa, para sa pagkonekta ng mga elektrikal na kasangkapan
2:
Com uri ng program.

power politics (pá·wer pá·li·tíks)

png |[ Ing ]
:
paggamit ng lakas o impluwen-siya upang patatagin ang posisyon at pag-ibayuhin ang kapangyarihan.

power station (pá·wer is·téy·syon)

png |Ele |[ Ing ]
:
estasyon na pinagmumulan ng suplay ng koryente : POWERHOUSE1