kapang-yarihan


ka·páng·ya·rí·han

png |[ Bik Tag ka+ pang+yári+han ]
2:
Pol ang kakayahan o kapasidad na patnubayan o implu-wensiyahan ang kilos at isip ng iba o ang takbo ng mga pangyayari : gahúm1, hold2, laláng3, power1 Cf yári1