project


project (prá·dyekt)

png |[ Ing ]
3:
gawain, karani-wang hindi madalian, ng isang estud-yante, at isinusumite sa guro upang suriin nitó.

project (pro·dyékt)

pnd |[ Ing ]
1:
mag-balak o magplano ng isang panukala, aksiyon, at iba pa
2:
umusli ; umungos
3:
ihagis ; ipukol
5:
ipahin-tulot na marinig sa malayong dis-tansiya, tulad ng boses, tunog, at iba pa
6:
ipakíta ; ipahatid
7:
Mat sa heometriya, gumuhit ng mga tuwid na linya sa bawat point ng isang ha-tag na pigura, upang lumikha ng pigura na ayon sa rabaw o linya sa pamamagitan ng pagbagtas dito.

projectile (pro·dyék·til)

png |[ Ing ]
1:
misil, lalo na kapag isinulong ng isang rocket
2:
bála, at katulad, na pina-putok ng baril
3:
anumang bagay na naitutudla at nagsisilbing sandata.

projection (pro·dyék·syon)

png |[ Ing ]
1:
pagtáya o pagbabalak para sa hi-naharap batay sa kasalukuyang im-pormasyon o pangyayari
2:
pagha-hagis o pagtatanghal ng isang hulagway, at iba pa, sa rabaw o iskrin
3:
mental na hulagway na itinuturing na isang obhetibong katunayan
4:
hindi maláy na paglipat ng sariling opinyon o pagtingin sa mga external na bagay o tao
5:
Mat sa heometriya, pagguhit ng pigura
6:
representasyon sa anumang bahagi ng rabaw ng mundo o esperong selestiyal.

projective (pro·dyék·tiv)

pnr |[ Ing ]
1:
Mat sa heometriya, hinggil sa projection
2:
sa katangian ng pigura, hindi nababago ng projection
3:
Sik hinggil sa isang test o teknika na nag-papakíta ng mga itinatagong motibo o pundamental na estruktura ng personalidad ng isang indibidwal, sa pamamagitan ng paggamit ng mga materyal na nagpapahintulot sa tao na ipahayag ang kaniyang sarili nang malaya, kaysa higpitán ang isang indibidwal sa pagtugon o pagpapa-hayag.

projector (pro·dyék·tor)

png |[ Ing ]