pub


pub (pab)

png |[ Ing ]
:
pook inuman ng alak.

puberty (pyú·ber·tí)

png |Bio |[ Ing ]
:
edad ng pagkakaroon ng kakayahan sa reproduksiyong seksuwal ; panahon ng pagdadalaga at pagbibinata : SÚPANG2

pubes (pyú·bis)

png |Ana |[ Ing ]
:
ibabâng bahagi ng puson, na natatakpan ng bulbol mula sa pagdadalaga o pag-bibinata.

pubescence (pyú·bi·séns)

png |[ Ing ]
1:
Bio simula ng pagdadalaga o pagbi-binata
2:
Bot makinis na bahagi sa likod ng dahon o sanga ng haláman
3:
Zoo makinis na mga bahagi ng ilang hayop, lalo ng kulisap.

pubic (pyú·bik)

pnr |Ana |[ Ing ]
:
hinggil sa pubes.

public (páb·lik)

png |[ Ing ]

public (páb·lik)

pnr |[ Ing ]

public address system (páb·lik ád·res sís·tem)

png |[ Ing ]
:
malalakas na ispiker, mikropono, ampliyador, at iba pa na ginagamit para sa maramihang manonood : PA SYSTEM

publication (páb·li·kéy·syon)

png |[ Ing ]

public domain (páb·lik dó·meyn)

png |Bat |[ Ing ]
1:
mga lupaing pag-aari ng pamahalaan
2:
kalagayan ng imben-siyon, akda, o katulad, na napasó ang karapatang-ari.

public enemy (páb·lik é·ne·mí)

png |[ Ing ]
1:
tao na mapanganib sa publiko, karaniwang dahil sa mga krimeng nagawâ
2:
bansa o pamahalaan na itinuturing na kaaway.

public figure (páb·lik fíg·yur)

png |[ Ing ]
:
bantog o kilaláng tao.

publicist (páb·li·síst)

png |[ Ing ]

publicity (pab·lí·si·tí)

png |[ Ing ]

public opinion (páb·lik o·pín·yon)

png |[ Ing ]
:
pananaw, lalo ang moral, na laganap sa madla.

public relations (páb·lik re·léy·syóns)

png |[ Ing ]
:
propesyonal na pagpapa-natili ng mabuting pangalan o ima-hen sa publiko, lalo na para sa negos-yo, politika, at katulad : PR1

public school (páb·lik is·kúl)

png |[ Ing ]
:
paaralang bayan.

public servant (páb·lik sér·vant)

png |[ Ing ]
1:
opisyal ng pamahalaan
2:
tao na naglilingkod sa publiko.

public service (páb·lik sér·vis)

png |[ Ing ]
:
serbisyo publiko.

public spirited (páb·lik is·pí·ri·téd)

pnr |[ Ing ]

public utility (páb·lik yu·tí·li·tí)

png |[ Ing ]
1:
kompanyang naghahatid ng mahahalagang serbisyo sa publiko, gaya ng pagsusuplay ng tubig, gas, at elektrisidad, o nagpapatakbo ng sistema ng telepono o transportas-yon, at karaniwang nakapailalim sa regulasyon ng pamahalaan
2:
ang serbisyong ipinagkakaloob ng gayong kompanya.

public works (páb·lik works)

png |[ Ing ]
:
pagawaing bayan.

púb·li·ká

png |[ Esp publicar ]
:
paglalat-hala sa pahayagan.

púb·li·ká·do

pnr |[ Esp publicado ]
:
nakalathala o nailathala na.

púb·li·kas·yón

png |[ Esp publicacion ]
2:
ang inilalathala, gaya ng aklat, magasin, o pahayagan : PUBLICATION

púb·li·kó

png |[ Esp publico ]

púb·li·kó

pnr |[ Esp publico ]

publish (páb·lis)

pnd |[ Ing ]

publisher (páb·li·sér)

png |[ Ing ]

publishing (páb·li·síng)

png |[ Ing ]

púb·li·si·dád

png |[ Esp publicidad ]
1:
impormasyon tungkol sa isang tao o bagay upang tawagin ang pansin ng publiko, karaniwang ipinaaabot sa pamamagitan ng radyo, telebisyon, o publikasyon : PUBLICITY
2:
propesyo-nal at sistematikong pagpapalaganap ng impormasyon upang akitin o pa-natilihin ang interes ng publiko sa isang produkto, tao, o idea : PUBLICITY Cf PRO-MOSYÓN

púb·li·sís·ta

png |[ Esp publicista ]
1:
ahente ng press o tao na sumusulat hinggil sa politika sa kasalukuyan : PUBLICIST
2:
tao na sanáy o bihasang magsulat hinggil sa politiko : PUBLI-CIST