punit


pu·nít

pnr |[ Bik Tag ]
:
nahati sa dalawa o mahigit pang piraso, gaya ng tela o papel : GISÎ, GISWÁ, GULÍP

pú·nit

png |pag·pú·nit |[ Bik Tag ]
:
pag-hati sa isang bagay, gaya ng tela o papel para magkaroon ng dalawa o mahigit pang piraso : BIGTÁL2, BÍTAS3, GÁBAK1, KISÎ, PÍGIS2, PIKSÌ, PÍLAS2, PÍNGLIS Cf TEAR — pnr pu·nít - — pnd mag·pu·nít, pu·ní·tin.

pú·nit

pnr
:
may dalawa o mahigit na piraso : GASÁK