purol


pu·ról

png |[ Seb Tag ]
1:
ang pagkawala ng talim sa gilid ng patalim, tulis ng lapis, tunod, at katulad : AMÓL2, DÉPOL, DEPPÉR, KAEPÉL, KARÁL, KURÓL, NGUDÉL, NGÚROL, SÓNGPO — pnd pa·pu·ru·lín, pu·mu·ról, pu·ru·lín
2:
tao na maba-gal o mahinàng umintindi ng bagay-bagay : AMÓL, DÉPOL, DEPPÉR, KAEPÉL, KARÁL, KURÓL, NGUDÉL, NGÚROL, SÓNGPO — pnr ma·pu·ról.