salingsing


sa·ling·síng

png
1:
pakòng sinasabitan
2:
Med natuklap na balát sa itaas ng kuko.

sa·líng·sing

png
1:
Med munting tuklap ng balát sa may punò ng kuko : TAINGÁNG-DAGÂ
2:
maliit na singsing na ginagawâng sabitan ng kortina
3:
[Hil] usbóng1 o putók3