sex


sex (seks)

png |[ Ing ]

sex (seks sím·bol)

png symbol |[ Ing ]
:
tao na kilalá dahil sa kariktang pang-sex.

sexagenarian (sek·sa·dye·nár·yan)

png |[ Ing ]
:
tao na animnapung taóng gulang.

Sexagesima (sék·sa·dyí·si·má)

png |[ Ing ]
:
Linggo bago ang Quinquagesima.

sexagesimal (sék·sa·dyí·si·mál)

png |Mat |[ Ing ]
:
fraction na may denominator na katumbas ng power ng 60, tulad ng dibisyon ng degree at ng oras.

sexagesimal (sék·sa·dyí·si·mál)

pnr |Mat |[ Ing ]
1:
kaugnay ng pagkakahati sa animnapu
2:
kaugnay ng animnapu.

sex appeal (seks·a·píl)

png |[ Ing ]
:
pang-akit kaugnay ng sex.

sexcentenary (sek·sén·te·né·ri)

png |[ Ing ]
1:
ikaanim na raang anibersaryo
2:
pagdiriwang nitó.

sexcentenary (sek·sén·ti·né·ri)

pnr |[ Ing ]
1:
nahihinggil o kaugnay ng ikaanim na raang anibersaryo
2:
nagaganap tuwing ikaanim na raang taon.

sexennial (sek·sén·yal)

pnr |[ Ing ]
1:
tumatagal nang anim na taon
2:
nagaganap tuwing ikaanim na taon.

sexism (sek·sí·sim)

png |[ Ing ]
:
prehuwisyo, lalo na ang laban sa kababaihan.

sexless (séks·les)

pnr |[ Ing ]
1:
hindi babae o laláki
2:
walang libog.

sex maniac (seks méy·ni·yák)

png |[ Ing ]
:
tao na labis ang pangangailangan sa sex : MANYÁKIS

sex object (seks ób·jek)

png |[ Ing ]
:
tao na itinuturing lámang na tagapagbigay ng kasiyahang pang-sex.

sexology (sek·só·lo·dyí)

png |[ Ing ]
:
pag-aaral ng búhay o relasyon kaugnay ng sex, lalo na sa tao.

sexploitation (seks·ploy·téy·syon)

png |Kol |[ Ing ]
:
pagsasamantala o pakikinabang sa sex, lalo na upang pagkakitáhan.

sexpot (séks·pat)

png |[ Ing ]
:
tao na nakaaakit sa sex.

sextant (séks·tant)

png |[ Ing ]
:
instrumento na ginagamit sa nabegasyon at sa agrimensura upang sukatin ang distansiyang pang-anggulo sa pamamagitan ng mga salamin.

sextet (séks·tet)

png |[ Ing ]
1:
anumang pangkat o set na anim : SÉSTET2, SESTÉTO
2:
pangkat ng anim na mang-aawit o manlalaro : SÉSTET2, SESTÉTO
3:
Mus komposisyon ng anim na boses o instrumento : SÉSTET2, SESTÉTO

sextillion (seks·tíl·yon)

png |[ Ing ]
:
numerong kardinal na sinusundan ng dalawampu’t isang zero sa United States at France samantalang tatlumpu’t anim na zero sa Britain at Germany.

sextodecimo (séks·to·dé·si·mó)

png |[ Ing ]
1:
lakí ng aklat o páhiná na katumbas ng ikalabing-anim na tupi ng piraso ng panlimbag na papel
2:
aklat na may ganitong lakí.

sexton (séks·ton)

png |[ Ing ]
:
tao na tagapangalaga ng isang simbahan at bakuran nitó, at karaniwan ding nagsisilbing kampanero at sepulturero.

sextuple (seks·tyú·pol)

png |Mat |[ Ing ]
:
numero na pinarami nang anim na ulit.

sextuplet (seks·tyú·plit)

png |[ Ing ]
1:
isa sa anim na kambal
2:
Mus pangkat ng anim na nota na tinutugtog sa kumpas ng apat.

sexual (sek·su·wál, sék·su·wál)

pnr |[ Esp Ing ]

sexual intercourse (sék·su·wál ín·ter·kórs)

png |[ Ing ]
:
karát o pakikipagkarat.

Sexually Transmitted Disease (sék·su·wa·lí trans·mí·ted di·sís)

png |Med |[ Ing ]
:
anumang sakít na nakukuha sa pakikipagtalik : HALÛ Cf STD