simula


si·mu·lâ

png
1:
ang matutukoy na punto sa panahon o sa espasyo na unang lumitaw o naganap ang isang bagay : ALPHA2, ARÁNGKE, BEGINNING, BÚNGAD2, GAPÓ, HÁLING1, TÍKANG2, LÚWASÁ, MA-NIBÁT, MULÂ, ORIHEN2, PASIMULÂ, SAGI-PÓON, START1, TIMÁGNA, UMPISÁ
2:
ang unang ginawâ ; ang unang ba-hagi ng isang kilos, gawain, o pag-likha : BEGINNING, DAWN2, GAPÓ, HÁLING1 LÚ-WASÁ, MANIBÁT, PASIMULÂ, SAGIPÓON, START1, TÍKANG2, TIMÁGNA, UMPISÁ — pnd mag·si·mu·lâ, pa·si·mu·lán, si·mu·lán.

simulacrum (si·myu·léy·krum)

png |[ Ing ]
1:
imahen ng anuman
2:
mala-aninong pagkakahawig.

si·mu·lá·in

png |[ simula+in ]
1:
bata-yang katotohanan o proposisyon na nagsisilbing saligan o batayan ng isang sistema ng paniniwala o pag-uugali o para sa isang serye ng panga-ngatuwiran : PRINCIPLE, PRINSIPYO
2:
tuntunin o paniniwalang gumagabay sa personal na pag-uugali : PRINCIPLE, PRINSIPYO
3:
ugali o saloobing naaa-yon sa moralidad : PRINCIPLE, PRINSIPYO
4:
pangkalahatang theorem o batas siyentipiko na may maraming espes-yal na gamit sa iba’t ibang larang : PRINCIPLE, PRINSIPYO
5:
paninindigan sa anumang kilusang ibig itaguyod o itinataguyod : PRINCIPLE, PRINSIPYO
6:
likás na batas na bumubuo sa bata-yan ng konstruksiyon o pagpapa-takbo sa isang mákiná : PRINCIPLE, PRINSIPYO
7:
abatayang saligan o pi-nagmulan ng isang bagay bbatayang kalidad o katangian na nagtatakda sa kalikasan ng isang bagay : PRINCIPLE, PRINSIPYO
8:
Kem aktibong constituent ng isang substance, na makukuha sa pamamagitan ng simpleng pagsusuri o paghihiwalay : PRINCIPLE, PRINSIPYO

si·mu·lá·kro

png |[ Esp simulacro ]
:
anu-mang gawaing pakunwari.

si·mu·las·yón

png |[ Esp simulación ]
1:
pagtulad o pagsasagawâ ng anumang inaasahan o sinusubok
2:
Sik pagsa-sakít sakítan o anyong may suliranin upang makatakas sa parusa o maku-ha ang layunin.

simulate (sí·myu·léyt)

pnd |[ Ing ]

simulator (si·myu·léy·tor)

png |[ Ing ]
1:
tao o bagay na nanggagagad
2:
bagay o kasangkapang ginawâ upang tula-ran ang operasyon ng isang kompli-kadong sistema, karaniwang ginaga-mit sa pagsasánay.