sosyal


sos·yál

pnr |[ Esp social ]
2:
nakikipag-ugnayan o nakiki-pagtulungan sa kapuwa ; mapagka-puwa, magiliw, o mabuting makisá-ma : KLAS2, SOCIAL
3:
namumuhay sa organisadong komunidad : SOCIAL
4:
Zoo nagpapalahi o nagpupugad nang malapit sa mga kasáma : SOCIAL
5:
Bot lumalago nang magkakasáma sa lupang kinatatamnan : SOCIAL
6:
pala-dalo sa mga pagtitipong panlipunan : SOCIAL
7:
kilalá sa lipunan : SOCIAL

sós·ya·li·sas·yón

pnr |[ Esp socialización ]
1:
paglalagay sa ilalim ng panganga-siwa ng pamahalaan : SOCIALIZATION
2:
pagbabago upang tumugma sa pa-ngangailangan ng isang panlipunang pangkat : SOCIALIZATION

sos·ya·lís·mo

png |Pol |[ Esp socialismo ]
:
teorya o sistema ng organisasyong panlipunan na nagtataguyod sa pagmamay-ari at kontrol ng estado sa produksiyon, kapital, lupa, at iba pa sa pangkalahatan : SOCIALISM

sos·ya·lís·ta

png |[ Esp socialista ]
:
sinu-mang nagtataguyod ng sosyalismo : SOCIALIST