suling


sú·ling

png
1:
Mus [Bil JM Mag Pal Sml Sub Tau Tir Yak] plawtang pam-bibig na may singsing na dahon sa ihipan : DAGOYÓNG, FALENDÁG, GILANTÓY, HULAKTÓB, INSÎ, KOLASÍNG, KÚNSI, LANTÉY, LANTÓY, SAGUYSÚY, SOLELÍ, TIWÁLI, TOMPÓY
2:
[Kap ST] pasuray-suray na paglakad nang walang di-reksiyon : WÁSING Cf TULIRÓ