tax


tax (taks)

png |[ Ing ]
1:
kontribusyon sa kíta o pinagkikitahan ng estado na sapilitang ipinapataw sa mga indibidwal, ari-arian, o mga negosyo ; sapilitang pagbabayad ng persentahe sa kinita, halaga ng ari-arian, at iba pa bílang tulong sa pamahalaan at pamamalakad nitó : BUWÍS1, DUTY2, LEVY2
2:
isang uri ng pahírap sa búhay.

tax amnesty (taks ám·nes·tí)

png |[ Ing ]
:
pagpapatawad ng pamahalaan sa mga hindi nagbabayad ng buwis.

taxation (taks·séy·syon)

png |[ Ing ]
:
ang pagpapataw o pagbabayad ng tax.

tax exemption (taks eg·sémp·syon)

png
1:
pagiging libre sa pagbabayad ng buwis
2:
mga buwis na hindi kailangang ipagbayad.

taxi (ták·si)

png |[ Ing ]
:
pinaikling taxicab.

taxicab (ták·si·káb)

png |[ Ing ]
:
sasakyang nagdadalá ng mga pasaherong nagbabayad sang-ayon sa halagang nakatalâ sa taksimetro : CAB2, TÁKSI Cf TAXI

taxidermist (ták·si·dér·mist)

png |[ Ing ]

taxidermy (ták·si·dér·mi)

png |[ Ing ]

taximeter (ták·si·mí·ter)

png |[ Ing ]

taxonomy (tak·só·no·mí)

png |[ Ing ]
:
agham ng pag-uuri, lalo na ng buháy at patáy na mga organismo : TAKSONOMÍYA

taxpayer (taks·péy·er)

png |[ Ing ]
:
tao na nagbabayad ng tax.