titulo


tí·tu·ló

png |[ Esp ]
2:
katawagan o bansag sa isang tao o angkan bílang tanda ng karapatan, pagiging katangi-tangi, o propesyon : APELASYÓN2, DEGREE1, GÚLAL, NAME4, TITLE1
3:
Bat karapatan sa pagmamay-ari, lalo na ang mga ari-ariang lupà at iba pang saklaw nitó o patunay sa nasabing karapatan ; dokumentong nagsasaad sa gayong karapatan : TITLE1