tukso


tuk·só

png
1:
akto o pagkakataon ng pag-udyok na gumawâ o gawin ang isang pagkakamali o kamalian : HIBÒ2, TEMPTATION, TENTASYÓN
4:
pagsisiyasat sa pamamagitan ng mga tanong.