arm


arm

png |[ Ing ]
1:
2:
galamáy3 o alagad
3:
anumang may katulad na gawain o tungkulin.

ar·má·da

png |Ntk |[ Esp ]
:
malakíng pangkat ng mga barkong pandigma.

ar·ma·díl·yo

png |Zoo |[ Esp armadillo ]
:
mamalya (Dasypus novemcinctus ) na panggabi, matatalim ang kukô, at mahilig gumawâ ng lungga.

ar·má·do

pnr |[ Esp ]
:
may sandáta.

ar·ma·dú·ra

png |[ Esp ]
1:
baluti ng magneto : ARMATURE
2:
Mek pagbabalangkas o pagbubuô ; pataas na estruktura.

Ar·ma·géd·don

png |[ Ing ]
1:
sa Bagong Tipan ng Bibliya, ang hulíng pagtutunggali ng mabuti at masamâ bago sumapit ang Araw ng Paghuhukom ; o ang pook na pangyayarihan ng hulíng labanán
2:
madugo, malakí, at mapagpasiyang sagupaan.

ar·ma·mén·to

png |Mil |[ Esp ]
1:
armas at kasangkapang militar, lalo na ang mga kanyon ng bapor pandigma
2:
proseso ng pag-aarmas para sa giyera.

ar·más

png |[ Esp ]

ar·ma·són

png |[ Esp armazón ]

armature (ár·ma·tyúr)

png |[ Ing ]

armband (árm·band)

png |[ Ing ]
:
telang galáng, karaniwang sumasa-gisag sa isang samahán : BRASALÉTE2

armchair (árm·tseyr)

pnr |[ Ing ]
:
hindi praktikal at kulang sa aktuwal na karanasan.

armchair (árm·tseyr)

png |[ Ing ]
:
silyón ; butáka1

ar·me·lí·na

png |Zoo |[ Esp ]
:
balát ng arminyo.

Armenia (ar·mín·ya, ar·mén·ya)

png |Heg |[ Ing Esp ]
:
bansa sa Timog Silangang Europa katabi ng Turkey Cf ARMÉNYA

Ar·mén·ya

png |Heg |[ Ing Esp Armenia ]
:
baybay sa Tagalog ng Armenia.

ar·me·rí·ya

png |Mil |[ Esp armería ]
:
taguán ng sandata var armerya Cf ÁRMORÍ

ar·mé·ro

png |[ Esp ]
1:
tagaingat o tagatagò ng armas
2:
estante ng mga armas.

ár·mi

png |Mil |[ Ing ]

ár·mi

pnr |[ Ing ]
:
napakalakíng bílang ; napakarami.

ar·mín·yo

png |Zoo |[ Esp armiño ]
:
weasel (Mustela erminea ) na may kayumanggi o putîng balahibo, at itim ang dulo ng buntot.

ar·mis·tís·yo

png |Mil |[ Esp armisticio ]

ARMM (ey ar em em)

daglat |Heg |[ Ing ]
:
Autonomous Region in Muslim Mindanao.

ar·mo·ni·sas·yón

png |[ Esp harmonización ]
:
paglikha ng armonya.

ar·mo·nís·ta

png |Mus |[ Esp harmonista ]
1:
tao na may alam sa paglikha ng armonya
2:
tao na marunong sa armonyang pangmusika.

ar·món·ya

png |Mus |[ Esp harmonía ]
1:
Sin angkop o masining na ayos ng iba’t ibang bahagi at magandang epekto nitó : AKÓRDE2, HARMONIUM, HARMONY
2:
Mus kombinasyon ng mga notang pangmusika na tinutugtog nang sabay para bumuo ng mga chord at progresyon ng mga chord na maganda sa pandinig : AKÓRDE2, HARMONIUM, HARMONY
3:
pag-aaral dito : HARMONIUM, HARMONY

ar·món·yo

png |[ Esp harmonio ]
:
maliit na organong tumutunog sa pamamagitan ng metal na nilalabasan ng hangin : HARMONIUM

ár·mor

png |[ Ing ]

ár·mo·rí

png |Mil |[ Ing armory ]
1:
silid o taguán ng armas
2:
págawáan ng armas.

arms

png |[ Ing ]