belat!


Bé·lat!

pdd
:
pahayag na nanunukso at nang-uuyam ; madalas may kasabay na paglabas ng dila at itunutuon ang mga hinlalaki sa magkabilâng sentido hábang ikinakaway ang mga daliri : Be!, HILÁT!