bigay


bi·gáy

png
1:
pag·bi·bi·gáy pagkakaloob ng isang bagay na sarili upang ariin o pangalagaan ng iba : ÁLAY1, AMBÓY2, BUGÁY, COURTESY2, DÍHIL, DÓLOT2, HÁTAG1, IBÍYE, ÍNGGAY, ÍTED, ITÉR, PANDIPÁTI, RÁNGKAP Cf BIGSÁK
2:
bagay na ibinigay upang ariin o pangalagaan ng iba : ALAÁLA2, ÁLAY1, BUGÁY2, DÍHIL, DÓLOT2, HÁTAG1, IBÍYE, ÍNGGAY, ÍTED, ITÉR, OPÉRTA, OPRÉNDA, RÁNGKAP Cf HANDÓG1, KALOÓB
3:
pag·bi·bi·gáy kilos upang sumunod sa nais o kahilingan bílang pagpapakíta ng pagkakaibi-gan o dahil sa awà — pnd big·yan, i·bi·gáy, mag·bi·gáy.

bi·gáy-a·hón

png |[ ST ]

bi·gáy-a·lám

png

bi·gáy-ba·ha·là

png |[ ST ]
:
pagdudulot ng ligalig sa tao na nananahimik.

bi·gáy-ká·ya

png
1:
[ST] dóte
2:
anumang ibinibigay na tulong.

bi·gáy-ká·ya

pnb
:
sa maaabot ng kakayahán o lakas : BIGÁY-TÓDO

bi·gáy-tó·do

pnb |[ bigáy+ Esp todo ]

bi·gáy-tu·wâ

png |[ ST ]
:
pagbibigay ng kasiyahan sa iba.