daliri


da·li·rì

png |Ana
:
bawat isa sa limang galamay ng kamay o paa : DALÌ2, DÉDO, DIGIT1, FINGER1, GAMÉT3, GULÁMAY, KAKÁMAY, KÁMIL, KURÁMAY, MURÔ, RÁMAY, TALÍRI, TINDÓRO, TUDLÒ Cf DASÍG

da·li·rìng-gi·no·ó

png |Bot |[ Tag ]
:
uri ng saging na maliliit ang bunga.