dali


da·lì

png |[ Kap Tag ]
1:
Mat súkat ng habà mulang dulo hanggang unang buko ng hinlalakí ng kamay : FINGER2, INCH, PULGÁDA
2:
Ana [ST] dalirì

Da·lî!

pdd
:
pinaikling salita na nangangahulugang “Magmadali!”, “Bilisan!”

dá·lid

png |Bot |[ Seb War ]
:
pangunahing malalakí at malaganap na ugat ng punongkahoy.

da·lî-da·lì

pnr
:
buong bilis ; napakabilis.

da·lî-da·lì

pnb |[ dali+dali ]
:
mabilisan at walang pag-iingat.

dá·li-dá·li

png |Zoo |[ Seb ]

da·líg

png
3:
[Pan] gulóng.

da·lí·gan

png |Bot |[ Ilk ]

da·líg·dig

png |[ War ]

da·lig·ma·tá

png |Mit
1:
sa sinaunang lipunang Bisaya, isang uri ng mangkukulam o hayop na panggabi na may malalakí at nagniningning na mga matá
2:
diwata na punô ng malalakíng matá.

da·lí·hig

pnd |da·li·hí·gan, da·li·hí·gin, du·ma·lí·hig, i·da·lí·hig, ma·da·lí·hig |[ Bik ]
:
umagos ; dumaloy.

da·lí·his

png |[ Bik ]

da·lík

png
1:
pahilis na hiwa, karaniwang ginagawâ sa patatas o kamote
2:
Zoo bagay na maputî at bilóg na kinalalagyan ng itlog ng gagamba.

da·li·kán

png |[ Ilk Pan ]

da·lí·kan

png |Bot |[ War ]
:
uri ng yerba na kahawig ng baging.

da·lí·kat

png |[ Kap ]

da·lik·dík

png |Med |[ Akl ]

da·lík·dik

png |Med |[ Seb ]

da·li·kén

png |[ Ilk ]
:
makapal na telang binilot, isinasapin sa ulo para sa pagsunong ng bangâ var dikén Cf DIKÍN

da·li·kep·kép

|[ Ilk ]

da·lík·yat

png |[ Seb War ]

dá·li·ma·nók

png |Zoo

da·li·mú·mot

png |[ ST ]
:
init ng ulo Cf YAMÓT

dá·lin

png
1:
[ST] pagkakabit-kabit ng mga pútol ng kawayan para sa paggawâ ng bakod
2:
Heo [Pan] katíhan.

da·lí·na

pnb |[ ST ]

dá·ling

png
1:
maninipis na tilad ng uway o yantok na ginagamit na pantalì sa mga kawayang sahig, salakab, kural, at iba pa
2:
paraan ng pagtatalì ng mga tinilad na kawayan, gaya ng bubong, sahig, at iba pa
3:
yantok na pilipit na umiipit sa patpat ng banatan var dálin

dá·ling-ba·ná·tan

png |[ dáling-banat+ an ]
:
pagdadáling na hindi ginagamitan ng balangkas na dalaydayan.

dá·ling-da·lad·kád

png |[ dáling-daladkad ]
:
pagdadáling na ginagamitan ng balangkas dalaydayan sa isang dáko.

da·líng·ding

png |Bot

da·ling·dí·ngan

png |Bot |[ Tag War ]

dá·ling-sa·híg

png |[ dáling+sahig ]
:
pagdadáling na ginagamitan ng halos gakalingkingang kayas ng kawayang may katamtamang habà alinsunod sa luwang ng sasahigan.

da·ling·síl

pnr
1:
[ST] naghiwalay dahil sa maling pagkakalagay
2:
[ST] tabingi at nakaangat ang isang bahagi
4:
malî : varyant ng dalingsíl2 var dalinsíl da ·lin·síl pnr

dá·lip

png

da·li·pá·to

png |[ Ilk ]

dá·li·pá·wen

png |Bot |[ Ilk ]

da·lí·pay

png
:
hiwang manipis at pagputol sa mga bungang biluhaba gaya ng bayabas, kamote, sibuyas, at iba pa.

da·lí·pi

png |Heo |[ Akl ]

da·li·pú·gan

png |Zoo |[ Seb ]

da·li·ra·gáy

png |Bot |[ Iba ]

da·li·rì

png |Ana
:
bawat isa sa limang galamay ng kamay o paa : DALÌ2, DÉDO, DIGIT1, FINGER1, GAMÉT3, GULÁMAY, KAKÁMAY, KÁMIL, KURÁMAY, MURÔ, RÁMAY, TALÍRI, TINDÓRO, TUDLÒ Cf DASÍG

da·li·rìng-gi·no·ó

png |Bot |[ Tag ]
:
uri ng saging na maliliit ang bunga.

da·lí·rot

png
:
pagdutdot o paghalò sa anuman sa pamamagitan ng daliri — pnd da·li·rú·tin, mag·da·lí·rot, man·da·lí·rot.

da·li·rúl

png |[ Kap ]

da·lí·say

png
2:
[ST] sa sinaunang lipunan, gintong puro, manipis, at may mataas na uri var dalisáy
3:
[ST] uri ng ginto na sumunod sa uring-buo.

da·lí·say

pnr

da·li·sá·yan

png |[ dalísay+an ]

da·lis·dís

png |Heo |[ Kap Tag ]
:
rabaw ng lupa na dahilig, gaya ng gílid ng gulód, matarik na pampang, at katulad : INCLINE

da·lís·dis

png |[ Kal ]
:
palamuting punông-punô ng butil.

da·lí·se

png |[ Kap ]

da·lít

png |Lit
1:
popular at katutubòng tula, may apat na taludtod bawat saknong, at may súkat na wawaluhin ; anyo ng awiting-bayan
2:
sa panahon ng Español, awit pansimbahan at sa pagluluksa.

dá·lit

png
1:
[ST] hiwà2
2:
Bot [ST] yerba na ginagawâng lason
3:
Bot ípo
4:
[Akl Hil] kamandág1
5:
6:
[Seb War] ikmó.

dá·li·tâ

png
1:
kasalatan sa yaman at iba pang pangangailangan sa búhay ; sukdulang hirap : MISERY
2:
paghihirap ng kalooban ; pagtitiis : MISERY Cf DÚSA

dá·li·tâ

pnd |dá·li·ta·án, i·dá·li·tâ, mag·dá·li·tâ |[ ST ]
1:
makinig at magpahalaga

da·li·wá·riw

png |Bot
1:
[ST] uri ng palay

da·liw·ríw

png |Bot |[ Pan ]