east


east (ist)

png |[ Ing ]

eastbound (íst·bawnd)

pnr |[ Ing ]
:
pasilangan o papunta sa silangan.

Easter (ís·ter)

png |[ Ing ]
:
Pasko ng Pagkabuhay.

Easter egg (ís·ter eg)

png |[ Ing ]
:
itlog na nilagyan ng disenyo at ipinamimigay o ipinahahanap tuwing Easter.

Eastern Samar (ís·tern sá·mar)

png |Heg |[ Ing ]
:
lalawigan sa silangang Visayas ng Filipinas, Rehiyon VIII.

Eastern Standard Time (ís·tern is·tán·dard taym)

png |[ Ing ]
:
oras batay sa ikalimáng sona ng oras sa Kanluran ng Greenwich, ginagamit sa Canada at U.S. at limáng oras na mabagal kaysa oras Greenwich Cf EST

Easter sepulchre (ís·ter sé·pul·kér)

png |[ Ing ]

Easter Sunday (ís·ter sán·day)

png |[ Ing ]
:
Linggo ng Pagkabúhay.

east-indian arrow root (ist-ín·di·yán á·row rut)

png |Bot |[ Ing ]

East Indies (ist ín·dis)

png |Heg |[ Ing ]
:
ang mga pulo sa Timog Silangang Asia, lalo na ang nása kapuluang Malay ; noong araw, ang buong Timog Silangang Asia sa silangan ng China at kasáma ang India.