est


-est

pnl
:
pambuo ng pasukdol na pang-uri, hal hardest, easiest.

EST (i·es·ti)

png daglat |[ Ing ]
:
Eastern Standard Time.

es·ta·bi·li·dád

png |[ Esp ]

es·tá·ble

pnr |[ Esp ]

establishment (is·táb·lis·mént)

png |[ Ing ]

establishmentarian (is·táb·lis·men· tár·yan)

png |[ Ing ]
:
tao na ipinaglalaban ang pagkakatatag ng iisang simbahan bílang opisyal na relihiyon ng estado.

es·ta·bli·sim·yén·to

png |[ Esp ]
2:
kalagayan ng pagkakatatag : ESTABLISHMENT
3:
anuman na naitatag o itinalagang sistema : ESTABLISHMENT
4:
naghaharing rehimen at iba pang nása kapangyarihan : ESTABLISHMENT
5:
namumukod na pangkat sa isang larangan o organisasyon : ESTABLISHMENT
6:
opisina o pook ng komersiyo : ESTABLISHMENT
7:
mga institusyong panlipunan : ESTABLISHMENT

es·tá·blo

png |[ Esp ]

es·ta·dís·ta

png |Pol |[ Esp ]
1:
tao na dalubhasa sa pangangasiwa ng pamahalaan : STATESMAN, KAWDÍLYO1
2:
tao na may pinakamataas na uri ng kakayahan sa pamamatnugot sa mga gawaing pampamahalaan, at sa pangangasiwa sa mahahalagang suliraning pangmadla : STATESMAN, KAWDÍLYO1

es·ta·dís·ti·ká

png |[ Esp estadisticá ]
1:
agham tungkol sa pagtitipon, pag -uuri-uri, at paggamit ng mga biláng na datos tungkol sa isang paksa o bagay : STATISTICS
2:
mga datos na biláng : STATISTICS

es·ta·dís·ti·kó

png |[ Esp estadistico ]
:
tao na dalubhasa sa estadistika : STATISTICIAN

es·tá·do

png |[ Esp ]
2:
Pol posisyon o ranggo sa búhay : ESTATE, STATE
3:
pangkat ng mga tao na nabubúhay sa isang tiyak na pook at may malaya at nagsasariling pamahalaan : ESTATE, STATE
4:
Pol isang tiyak na teritoryo sa loob ng isang pamahalaang federal, hal Texas sa Estados Unidos : ESTATE, STATE

Es·tá·dos U·ní·dos

png |[ Esp ]
:
United States Cf EU1

es·tád·yo

png |[ Esp estadio ]

es·tá·ka

png |[ Esp estaca ]
:
túlos var istaka

es·ta·ká·da

png |Mil |[ Esp estacada ]
1:
tanggulang napaliligiran ng mga nakatirik na poste o pilote : STOCKADE
2:
bilangguang militar : STOCKADE

es·ta·lag·mí·ta

png |Heo |[ Esp ]

es·ta·lak·tí·ta

png |Heo |[ Esp estalactita ]

es·tám·bre

png |[ Esp ]
1:
sinulid na mabalahibo : YARN

es·ta·mén·ya

png |[ Esp estameña ]
:
isang matibay na uri ng hinabing tela : SERGE

estaminet (es·tá·mi·néy)

png |[ Fre ]
:
bistro o maliit na kapihang nagsisilbi ng alak.

es·tám·pa

png |[ Esp ]
:
anumang bagay na iniukit o inilimbag, tumutukoy minsan sa larawang ipininta var istampa

es·tam·pá·do

png |[ Esp ]
:
ginagamit na padron sa disenyo, sa limbag, sa pagguhit, at katulad na proseso.

és·tam·pí·ta

png |[ Esp ]
:
maliit na larawan ng santo, santa, at katulad var istampita

es·tan·dár·te

png |[ Esp ]
:
panagisag ng isang samahán, relihiyon, bansa, at katulad : PINDÓL Cf WATÁWAT

és·tang·gúr·ya

png |Med |[ Esp estangurria ]

és·tang·ká·do

pnr |[ Esp estancado ]
:
walang kilos ; hindi kumikilos : STUNTED

es·táng·ke

png |[ Esp estanque ]
1:
hukay na tinitigilan ng tubig
2:
deposito ng tubig, hal tangke.

es·tang·ké·ro

png |[ Esp estanquero ]
:
tagapag-ingat ng estangke var tangkero

es·táng·ko

png |[ Esp estanco ]
:
pagpapairal ng monopolyo ng estado sa negosyo o produkto Cf IMPUWÉSTO

és·tan·kíl·yos

png |[ Esp estanquillos ]
:
noong panahon ng Español, tindahan ng tabako na pag-aari ng pamahalaan.

es·tán·si·yá

png |[ Esp estancía ]
:
pagtirá o pagtigil nang ilang panahon sa isang tiyak na pook.

es·tán·te

png |[ Esp ]
:
muwebles na may gradas at lalagyan ng libro, papel, at iba pang bagay : PÁGA4 var istánte

és·tan·ya·dór

png |[ Esp estañadór ]

es·tán·yo

png |[ Esp estaño ]
:
tinggang panghínang : SOLDER

es·tá·pa

png |Bat |[ Esp estafa ]

és·ta·pa·dór

png |Bat |[ Esp estafador ]
:
tao na nabubúhay sa pandaraya o panloloko : BALASÚBAS2, MÁNDARAYÀ2, MÁNGGAGÁNTSO, SWINDLER

és·ta·pé·ta

png |[ Esp estafeta ]
1:
sangay o tanggapan ng koreo

és·ta·pe·té·ro

png |[ Esp estafetero ]
:
kawani sa estapeta.

es·ta·pi·ló·ma

png |Med |[ Esp estafiloma ]
:
paglabas o pagluwa ng alinmang bahagi ng bílog ng matá, gaya ng estapiloma ng kornea : STAPHYLOMA

es·tár

png |[ Mrw ]
:
tirá1 o pagtirá.

és·tas·yón

png |[ Esp estación ]
1:
hintúan o páradahán ng tren at iba pang sasakyan : HIMPÍLAN2, STATION
2:
punòng tanggapan : HIMPÍLAN2, STATION
3:
gusali o pook para sa produksiyon at brodkast ng radyo o telebisyon : HIMPÍLAN2, STATION var ístasyón Cf ESTÚDYO
5:
sa simbahang Katolika, labing-apat na tagpo sa búhay ni Jesus mula sa kaniyang pagkakadakip hanggang sa pagkamatay : STATION

estate (es·téyt)

png |[ Ing ]

es·tá·ti·kó

pnr |[ Esp estatico ]
:
nakahinto ; walang kilos : STATIC1

es·ta·tú·ra

png |[ Esp ]
2:
antas ng pagkilála o estadong panlipunan : STATURE

es·ta·tú·to

png |Bat |[ Esp ]

es·tát·wa

png |[ Esp estatua ]
:
imahen ng isang tao o hayop na nililok o hinulma sa bato, tanso, luad, o katulad na materyales : REBÚLTO Cf MONUMÉNTO

és·te

png |[ Esp ]

És·te!

pdd
:
“Siya nga pala! ”

es·té·la

png |[ Esp ]
:
palatandaan o alon ng tubig o hanging likha ng pagdadaan ng sasakyang-dagat o panghimpapawid.

es·té·no

png |[ Esp ]
:
pinaikling tawag sa estenograpíya.

es·te·no·gra·pí·ya

png |[ Esp estenografía ]
:
pagsusulat sa pinaikli at pinabilis na paraan sa pamamagitan ng paggamit ng mga simbolo : SHORTHAND, STENOGRAPHY, TAKÍGRAPÍYA, TACHIGRAPHY Cf ESTÉNO

es·te·nó·gra·pó

png |[ Esp estenógrafó ]
:
tao na nakasusulat ng estenograpiya : TAKIGRAPÓ, STENOGRAPHER, TACHIGRAPHER

es·te·nó·sis

png |Med |[ Esp ]
:
pagliit at pagkipot ng bútas, hal ng bituka at iba pa.

és·ter

png |Kem |[ Ing ]
:
compound na resulta ng reaksiyon ng alkohol sa asido.

És·ter

png |[ Esp ]

es·té·re·ó

png |[ Esp estereo ]

es·té·re·ó·grá·pi·kó

pnr |[ Esp estereografico ]
:
hinggil sa o may kaugnayan sa estereograpiya : STEREOGRAPHIC

es·té·re·ó·gra·pí·ya

png |[ Esp estereografia ]
:
sining ng paglalarawan ng solid sa plane sa pamamagitan ng mga linya : STEREOGRAPHY

és·te·ríl

pnr |[ Esp ]

és·te·ri·li·dád

png |[ Esp ]
1:
pagiging baóg
2:
pagiging payak.

és·te·ri·li·sá·do

pnr |[ Esp esterilizado ]
1:
pinakuluan sa tubig : STERILIZED
2:
sumailalim sa operasyon para hindi magkaanak : STERILIZED

es·te·ri·li·sa·dór

png |[ Esp estilizador ]
1:
kasangkapan o pamamaraan upang ang isang bagay ay mawalan ng dumi, bakterya, o mikrobyo : PAMÁOG2, STERILIZER
2:
kasangkapan o pamamaraan upang mawalan ng kakayahang bumúhay ng haláman ang isang lupain : PAMÁOG2, STERILIZER

es·te·rí·li·sas·yón

png |[ Esp esterilizacion ]
1:
paraan upang ang isang bagay ay mawalan ng bakterya o ibang buháy na organismo : STERILIZATION
2:
paraan upang ang isang tao o hayop ay mawalan ng kakayahang magkaanak, karaniwang sa pamamagitan ng pagtanggal o pagbabará sa organong pang-sex : STERILIZATION

es·ter·lín

png |[ Esp ]
:
pinong bukarán.

es·ter·lí·na

png pnr |[ Esp ]

és·ter·nón

png |Ana |[ Esp ]

es·té·ro

png |[ Esp ]
1:
daluyan ng tubig na pinagtatagpuan ng taog at ng ilog : ESTUARY2, KUWÁLA
2:
malakíng kanal, malimit iugnay sa barado, maputik, at mabahòng daluyan : ESTUARY2, KUWÁLA

es·té·ti·ká

png |[ Esp estetica ]
1:
Pil sangay ng pilosopiya na nagbubuo ng simulain at pamantayan ng kagandahan sa sining at kalikasan ; o ang gayong teorya o simulain : AESTHETICS
2:
Sin teorya at paglalarawan ng emosyonal at intelektuwal na tugon sa kagandahan : AESTHETICS

es·té·ti·kó

pnr |[ Esp estetico ]
:
may kaugnayan sa estetika : AESTHETIC

és·te·tos·kóp·yo

png |Med |[ Esp estetoscopio ]
:
instrumentong ginagamit ng doktor upang marinig ang tunog sa loob ng katawan, lalo na sa puso o bagà : ISTÉTOSKÓP, STETHOSCOPE var istetoskopyo

Esther (és·ter)

png |[ Heb Ing ]
1:
sa Bibliya, Hudyong reyna ng Persiya at nagligtas sa mga Israelita : ÉSTER
2:
aklat tungkol sa kaniyang kasaysayan : ÉSTER

és·ti·ba·dór

png |[ Esp ]
:
kargador sa piyer : EMBÁRKADÓR, STEVEDORE

es·tíg·ma

png |[ Esp ]
1:
bahid ng kahihiyan at kasiraang-puri : STIGMA1
2:
anumang palatandaan : STIGMA1

es·tí·lo

png |[ Esp ]
1:
pamamaraan sa pananamit, pamumuhay, o paggawâ ng isang bagay : STYLE var istilo
2:
sa sining, ang pamamaraan ng pagpapahayag : STYLE

es·ti·má

png |[ Esp ]
2:
pag-asikaso sa panauhin var istima — pnd és·ti·ma·hín, i·pa·és·ti· má, mag-és·ti·má.

es·ti·má·do

pnr |[ Esp ]
1:
iginagálang ; pinagpipitagan
2:
inaasikasong mabuti.

és·ti·mas·yón

png |[ Esp estimación ]
2:
asikáso o pag-aasikaso

estimate (és·ti·méyt)

png |[ Ing ]
2:
opinyon ukol sa personalidad ng isang tao o katangian ng isang bagay
3:
ulat na naglalahad ng aabuting halaga ng isang gawain.

estimated time of arrival (es·ti·méy· ted taym of a·ráy·val)

png |[ Ing ]
:
sa paglalakbay, inaasahang oras ng pagdatíng CfETA.

és·ti·mu·lán·te

png |Med
:
gamot na pampasigla.

és·ti·mu·lán·te

pnr |[ Esp ]

és·ti·mu·lás·yon

pnr |[ Esp ]
1:
pagpapasigla sa interes o pagganyak upang kumilos
2:
Bio pagtataas sa mga antas ng pagkilos na nerbyoso at pisyolohiko.

es·tí·mu·ló

png |[ Esp ]
:
bagay na nagpapasigla sa isip o espiritu : STIMULUS

és·ti·pu·las·yón

png |[ Esp estipulacion ]
:
mga tadhana ng kasunduan : STIPULATION

és·ti·ra·dór

png |[ Esp ]

es·ti·yá·gan·sán·to

png |[ Esp estiagansanto ]
:
bendisyon na iginagawad ng pinagmamanuhan sa nagmamáno, nangangahulugang “Gawin kang santo ng Diyos. ”

es·tó·i·kó

png |[ Esp estoico ]
1:
tao na mahinahon : STOIC
2:
tao na matiisin sa hirap o sa masamâng kapalaran : STOIC

es·tó·i·si·dád

png |[ Esp estoicidád ]
1:
tatag ng loob
2:
pagiging panatag.

es·to·i·sís·mo

png |Pil |[ Esp estoicismo ]
:
pilosopiya na naniniwala na higit na mataas ang karunungan at kabutihan sa anumang matinding damdamin gaya ng sayá, lungkot, at iba pa : STOICISM

es·to·ká·da

png |Isp |[ Esp estocada ]
:
pag-ulos at pagsalag sa eskrima o arnis var istokada

es·to·ká·do

pnr |[ Esp estocado ]

es·to·ké·ro

png |Isp |[ Esp estoquero ]
:
pagpipingkian sa eskrima o arnis var istokero

es·tó·la

png |[ Esp ]
:
alampáy na isinusuot ng pari kung nagmimisa.

es·tó·ma·gó

png |Ana |[ Esp ]

es·tó·ma·kál

png |Med |[ Esp estomacal ]
:
sakít ng tiyan o sikmura.

es·to·má·ti·tís

png |Med |[ Esp Gri stóma “bibig” ]
:
pamamagâ at pamumulá ng bibig : STOMATITIS

és·to·pá·do

png |[ Esp estofado ]
:
putaheng karne ng baboy na pinakuluan kasáma ng asukal, oregano, at bulaklak ng saging.

és·top·pél

png |Bat |[ Ing ]
1:
tuntunin na hindi maaaring patunayan o itanggi ang anumang taliwas sa naunang ginawâ o sinabi
2:
legal na pagpigil sa katotohanan ng isang pahayag ng isang tao dahil sa kasalungat na nakaraang pahayag niya var istópel

es·tór·bo

png |[ Esp ]
:
gambala1 var istórbo