ec


EC (í·si)

daglat |Pol |[ Ing ]
:
European Community.

Ecclesiastes (i·klí·zi·yás·tiz)

png |[ Lat ]

ecclesiastic (i·klí·zi·yás·tik)

png pnr |[ Ing Lat ]

Ecclesiasticus (ik·lí·si·yás·ti·kús)

png |[ Lat ]
:
sa Bibliya, aklat sa Apocrypha na naglalamán ng mga moral at praktikal na kasabihan.

ECG (i·sí·dyi)

daglat |Med |[ Ing ]

echelon (é·sye·lón)

png |[ Ing ]

echeveria (et·se·ve·rí·ya)

png |Bot |[ Ing Esp ]
:
yerbang (Echeveria secunda ) makatas at walang punò, malapad, masinsin, at matubò ang dahon, at pulá ang bulaklak ; katutubo sa Mexico.

echinoderm (e·káy·no·dérm)

png |Zoo |[ Ing ]
:
anumang hayop sa tubig (phylum Echinodermata ) na may bahaging parang sinag o silahis, gaya ng bituing-dagat, salangò, at katulad.

echo (é·ko)

png |[ Ing ]

echocardiography (é·kow·kar·dyó· gra·fí)

png |Med |[ Ing ]
:
paggamit ng ultrasound sa pagsisiyasat sa galaw o tibok ng puso.

echoencephalography (é·kow·en· sé·fa·ló·gra·fí)

png |Med |[ Ing ]
:
paggamit ng ultrasound sa pagsisiyasat sa mga estruktura sa loob ng bungô.

eclair (í·kleyr)

png |[ Ing ]
:
keyk na maliit at biluhabâ na may palamáng krema, at may tsokolate o kape sa ibabaw.

eclampsia (i·klámp·si·yá)

png |Med |[ Esp Ing ]

eclectic (i·klék·tik)

pnr |[ Ing ]

eclipse (i·klíps)

png |[ Ing ]

eclogue (ék·log)

png |Lit |[ Ing ]

eco- (é·ko, í·ko)

pnl |[ Ing ]
:
tumutukoy sa ekolohiya.

ecology (i·kó·lo·dyí)

png |[ Ing ]

economic (i·ko·nó·mik)

pnr |[ Ing ]

economics (i·ko·nó·miks)

png |[ Ing ]

economist (i·kó·no·míst)

png |[ Ing ]

economy (i·kó·no·mí)

png |[ Ing ]

ecosphere (í·kows·fír)

png |Asn |[ Ing ]
:
rehiyon sa kalawakan, kabílang ang mga planeta na maaaring pamuhayan.

ecosystem (í·kow·sís·tem)

png |[ Ing ]
:
biyolohikong komunidad ng magkakaugnay na organismo at ang kaligiran ng mga ito.

ecru (éy·kru, ek·rú)

pnr |[ Ing ]
:
mapusyaw na kulay kape.

ecstasy (éks·ta·sí)

png |[ Ing ]
1:
labis na kaligayahan
2:
Sik emosyonal o relihiyosong pagkawala sa sarili o pagkatulala.

ecto- (ék·to)

pnl |[ Ing ]
:
nangangahulugang sa labas.

ectoderm (ék·to·dérm)

png |Ana |[ Ing ]

ectogenesis (ék·to·dyé·ni·sís)

png |Bio |[ Ing ]
:
pagsulpot ng mga estruktura sa labas ng organismo.

ectomorph (ék·to·mórf)

png |[ Ing ]
:
sa pag-eehersisyo, katawang payat.

-ectomy (ék·to·mí)

pnl |[ Ing ]
:
tumutukoy sa pagtanggal ng isang bahagi ng katawan sa pamamagitan ng operasyon.

ectopia (ék·top·yá)

png |Med |[ Ing ]

ectopic (ék·to·pík)

pnr |Med |[ Ing ]

ectoplasm (ék·tow·plá·sam)

png |[ Ing ]
:
malinaw at malagkit na panlabas na bálot ng cytoplasm sa unicellular na organismo tulad ng amoeba.

Ecuador (ék·wa·dór)

png |Heg |[ Ing ]
:
republika sa hilagang kanlurang Timog America.

ecumenical (e·kyu·mé·ni·kál)

pnr |[ Ing ]

ecumenism (e·kyu·me·ní·sim)

png |[ Ing ]

eczema (ek·sí·ma)

png |Med |[ Ing ]