edad


e·dád

png |[ Esp ]

E·dád Méd·ya

png |Kas |[ Esp edad media ]
:
yugto sa kasaysayang Europeo mula sa pagbagsak ng Emperyong Romano noong ikalimang dantaon hanggang sa pagbagsak ng Constantinople noong 1453 at natatangi sa paglitaw ng mga hiwalay na mga kaharian, pagsigla ng kalakalan at búhay sa lungsod, paglakas ng kapangyarihan ng mga monarkiya at ng Simbahang Katolika.

e·dád ng ma·yór·ya

png |Bat |[ Esp mayor de edád ]
:
wasto o hustong gúlang ; karaniwang dalawampu’t isang taóng gulang pataas ngunit sa ilalim ng kasalukuyang batas ng Filipinas, labingwalong taóng gúlang pataas : KAHÍNGKOD, LAWFUL AGE, LEGAL AGE