elek


é·lek

png |[ Pan ]

e·lek·si·yón

png |[ Esp elección ]

e·lek·tí·ba

pnr |[ Esp electíva ]
2:
may kapangyarihang maghalal : ELECTIVE
3:
maaari o hindi maaaring piliin : ELECTIVE

e·lék·to

pnr |[ Esp electo ]

e·lek·tór

png |[ Esp elector ]

e·lék·to·rá·do

png |[ Esp electorado ]
:
mga botante ; mga manghahalal ; bayang manghahalal.

e·lék·tri·kál

pnr |Ele |[ Ing electrical ]

e·lék·tri·kó

pnr |[ Esp electrico ]
1:
Ele dulot ng, pinaaandar ng, o may kargang elektrisidad : ELECTRIC, ELEKTRIKAL
2:
nagdudulot ng bigla at dramatikong tuwa : ELECTRIC

e·lék·tri·pi·ká·do

pnr |Ele |[ Esp electrificado ]

e·lék·tri·pi·ka·dór

png |Ele |[ Esp eléctrificadór ]

e·lék·tri·pi·kas·yón

png |[ Esp electrificación ]
1:
Ele pagkakarga ng koryente sa isang mákiná o kasangkapan : ELECTRIFICATION
2:
Ele paghahatid ng koryente sa isang pook : ELECTRIFICATION
3:
pagpapasigla at pagpukaw ng damdamin : ELECTRIFICATION

e·lék·tri·sá·do

pnr |Ele |[ Esp electrizado ]
:
de-koryente ; nilagyan o kinargahan ng koryente : ELECTRICIFIED, ELEKTRIPIKADO

e·lék·tri·sa·dór

png |Ele |[ Esp ]
:
bagay o kasangkapan na nagpapadaloy ng koryente : ELECTRIFIER, ELEKTRIPIKADÓR

e·lék·tri·si·dád

png |[ Esp electricidad ]
1:
Ele anyo ng enerhiya mula sa kargadong mga particle tulad ng electron at proton, bílang hindi gumagalaw na natipong karga o dumadaloy na koryente (symbol I ) : DAGÍTAB2, ELECTRICITY
2:
Ele pinagkukunan ng koryente para sa pag-iinit o pag-iilaw : DAGÍTAB2, ELECTRICITY
3:
kalagayan ng masidhing emosyon o tensiyon : DAGÍTAB2, ELECTRICITY

e·lék·tri·sís·ta

png |Ele |[ Esp electricis-ta ]

e·lek·trís·yan

png |Ele |[ Ing electri-cian ]
:
propesyonal na tao na nagkokompone ng mga kagamitang elektrikal : ELECTRICIAN, ELÉKTRISÍSTA

e·lék·tro-

pnl |Ele |[ Ing ]
:
salita na ikinakabit sa isang salitâng kaugnay o ukol sa koryente : ELECTRO-

e·lek·tró·di·ná·mi·ká

png |Ele Pis |[ Esp electrodinamica ]
:
sangay ng mekanika na may kaugnayan sa koryenteng ginagamit sa pagpapagalaw ng mga puwersa : ELECTRODYNAMICS

e·lék·tro·dó

png |Ele |[ Esp electrodo ]
:
conductor ng koryente sa elektrolito, gas, vacuum, at katulad : ELECTRODE

e·lék·tro·kí·mi·ká

png |Ele |[ Esp electroquimica ]
:
sangay ng kemistri na may kinaláman sa ugnayan ng elektrisidad at kimika : ELECTROCHEMISTRY

e·lék·tro·kí·mi·kó

png |[ Esp electroquímico ]
:
tao na nagsasagawâ ng elektrokimika : ELECTROCHEMIST

e·lék·tro·kus·yón

png |Ele |[ Esp electrocución ]
1:
pagbitay sa pamamagitan ng silya elektrika : ELECTROCUTION
2:
pagpatay o pagkamatay sa pamamagitan ng pagkoryente : ELECTROCUTION

e·lek·tró·ku·tá·do

pnr |Ele |[ Esp electrocutado ]

e·lek·tró·li·sís

png |[ Esp electrólisis ]
1:
Kem paghihiwalay ng isang substance sa pamamagitan ng pagpapadaloy ng koryente : ELECTROLYSIS
2:
Med pagtanggal sa tumor, ugat ng balahibo, buhok, at iba pa sa pamamagitan ng koryente : ELECTROLYSIS

e·lek·tró·li·tó

png |Kem |[ Esp electrolito ]
:
likidong nagtataglay ng mga ion at napaghihiwalay ng elektrolisis : ELECTROLYTE

e·lek·tro·mag·né·ti·kó

pnr |Pis |[ Esp electromagnetico ]
1:
hinggil sa elektromagneto : ELECTROMAGNETIC
2:
hinggil sa elektromagnetismo : ELECTROMAGNETIC

e·lek·tró·mag·ne·tís·mo

png |[ Esp electromagnetismo ]
1:
magnetikong puwersa na nalilikha ng elektrisidad : ELECTROMAGNETISM
2:
pag-aaral nitó : ELECTROMAGNETISM

e·lek·tró·mag·né·to

png |Pis |[ Esp electromagneto ]
:
malambot na piraso ng metal na nagagawâng magnet sa pamamagitan ng pagpapadaloy ng koryente sa kawad na nakapaligid dito : ELECTROMAGNET

e·lék·tron

png |Pis |[ Esp electron ]
:
sub-atomic particle na may kargang negatibong elektrisidad, natatagpuan sa lahat ng atom, at pangunahing nagdadalá ng elektrisidad sa solidong bagay : ELECTRON, NEGATRON

e·lek·tró·ni·ká

png |[ Esp electrónicá ]
:
sangay ng pisika at teknolohiya na may kinaláman sa galaw ng mga elektron sa vacuum, gas, semiconductor, at iba pa : ELECTRONICS

e·lek·tró·ni·kó

png |[ Esp electrónicó ]
:
tao na nagsasagawâ ng elektronika : ELECTRONICIAN

e·lék·tros·kóp·yo

png |[ Esp electroscopio ]
:
kagamitan o instrumentong pansúkat ng elektrisidad : ELECTROSCOPE

e·lék·tros·tá·ti·ká

png |[ Esp electrostáticá ]
:
pag-aaral sa hindi kumikilos na elektrisidad : ELECTROSTATICS

e·lek·tró·te·ra·pí·ya

png |Med |[ Esp electroterapia ]
:
paggamot sa sakít sa pamamagitan ng elektrisidad : ELECTROTHERAPY

e·lék·tro·típ·ya

png |[ Esp electrotipia ]
:
makinilyang de-koryente : ELECTRIC TYPEWRITER

e·lek·tró·tip·yé·ro

png |[ Esp electrotipiero ]
:
tagatipa ng elektrotipya : ELECTROTYPIST