ey


ey

png
:
tawag sa titik A.

e·ya éy

png |Lit Mus |[ Kap ]

e·yág

png |[ Pan ]

eye (ay)

png |Ana |[ Ing ]

eyebag (áy·bag)

png |[ Ing ]

eyebrow (áy·brow)

png |Ana |[ Ing ]

eyeglass (áy·glas)

png |[ Ing ]

eyehole (áy·hol)

png |[ Ing ]
:
bútas na silipán, gaya ng bútas sa pinto.

eyelash (áy·las)

png |Ana |[ Ing ]

eyelet (áy·let)

png |[ Ing ]
1:
maliit na bútas sa papel, tela, o katulad na sinusuutan ng sinulid
2:
telang may disenyong maliliit na butas
3:
Zoo maliit na matá sa pakpak ng paruparo
4:
maliit na bútas na pansilip at pantanaw.

eyelid (áy·lid)

png |Ana |[ Ing ]

eyesight (áy·sayt)

png |[ Ing ]

eyesore (áy·sor)

png |[ Ing ]
:
anuman na hindi maganda sa paningin.

eyewitness (ay·wít·nes)

png |[ Ing ]
:
sinumang personal na nakasaksi at makapagpapatotoo ng isang bagay o pangyayari.

éy·pron

png |[ Ing apron ]
:
piraso ng kasuotan na ipinapatong sa damit bílang pananggaláng sa dumi, karaniwang isinusuot ng tagaluto : APRON Cf TAPÎ, TÁPIS

éy·re

png |[ Esp aire ]
2:
espasyo sa itaas ng ulo
3:
yabang o pagiging palalò var ére2

eyts

png
:
tawag sa titik H.