free


free (fri)

pnr |[ Ing ]
2:
Pol may pansariling karapatan at layang pampolitika at panlipunan
3:
Pol hindi sumasailalim sa paniniil ng dayuhan o panlulupig ng diktador
4:
walang humahadlang o sumusupil
6:
Pis hindi nababago ng panlabas na puwersa
7:
Kem hindi naihahalò o naisasáma sa iba, hal free oxygen.

-free (fri)

pnl |[ Ing ]
:
pambuo ng pang-uri na nangangahulugang malayà o libre sa, hal duty free, trouble free.

freebie (frí·bi)

png |[ Ing ]
:
bagay na ibinibigay nang walang bayad.

freedom (frí·dam)

png |Pol |[ Ing ]
1:
layà2–4 o kalayaan
2:
kalagayan ng pagiging malaya sa pagkilos.

free enterprise (fri én·ter·práys)

png |Ekn |[ Ing ]
:
sistema ng ekonomiya batay sa pribadong pagmamay-ari at pagpapatakbo ng mga ugnayan ng produksiyon nang halos walang kontrol ng pamahalaan.

free-for-all (frí for ól)

png |[ Ing ]

freehand (frí·hand)

pnr |[ Ing ]
:
iginuhit ng kamay nang walang espesyal na instrumento o gabay.

free hand (fri hand)

png |[ Ing ]
:
kalayaan sa pagkilos sa sariling pagpapasiya.

freelance (frí·lans)

pnr |[ Ing ]
1:
nagtatrabaho nang walang ámo o hindi namamasukan
2:
naglilingkod sa isang samahán nang hindi nakatalaga rito.

freelancer (fri·lán·ser)

png |[ Ing ]
:
tao na karaniwang may sariling trabaho, at nag-aalok ng pansamantalang serbisyo kapalit ng bayad para sa partikular na gawain.

freeloader (fri·lów·der)

png |[ Ing ]
1:
tao na umaasa sa iba para makakain o makainom
2:
pásánin ng iba.

free love (fri lav)

png |[ Ing ]
:
seksuwal na ugnayan ayon sa kagustuhan at walang kasal.

free market (fri már·ket)

png |Ekn |[ Ing ]
:
pamilihan na ang malayang kompetisyon ang nagdidikta ng presyo ng bilihin.

Freemason (fri·méy·son)

png |[ Ing ]

Freemasonry (fri·méy·son·rí)

png |[ Ing ]

freestyle (frís·tayl)

png |[ Ing ]
1:
malayang paggamit ng anumang estilo
2:
Isp estilo ng paglangoy.

freethinker (fri tíng·ker)

png |[ Ing ]
:
tao na bumubuo ng sariling opinyon batay sa katwiran sa halip na sa awtoridad o tradisyon, lalo na sa paniniwalang panrelihiyon.

free verse (frí vers)

png |Lit |[ Ing ]
:
maláyang taludtúran.

free wheel (fri wil)

pnd |[ Ing ]
1:
sumakay ng bisikleta nang hindi tumatapak sa pedal
2:
kumilos nang walang hadlang o hirap.

freeze (friz)

png |[ Ing ]
1:
pagpapalamig nang mabuti
2:
panahon ng matinding lamig
3:
biglaang pagtigil.

freeze (friz)

pnd |[ Ing ]
1:
gawing yelo ; maging yelo o solido dahil sa lamig
2:
palamiging mabuti
3:
tumigil nang biglaan

freezer (frí·zer)

png |[ Ing ]
:
kabinet o silid na pálamígan ng mga iniimbak na pagkain.