full


full (ful)

png |[ Ing ]
2:
kabilugan ng buwan

full (ful)

pnr |[ Ing ]

full (ful)

pnb |[ Ing ]
:
hanggang sa sukdulan.

full-blooded (ful-blá·ded)

pnr |[ Ing ]
1:
lubhang malakas
2:
malibog o may natatanging libog
3:
hindi hybrid.

full-blown (fúl-blown)

pnr |[ Ing ]
1:
ganap na ang laki
2:
sa bulaklak, lubos nang nakabuka.

full-bodied (ful-bá·did)

pnr |[ Ing ]
:
mayaman sa kalidad, himig, at katulad.

full em·plóy·ment

png |[ Ing ]
1:
kondisyon na walang nasasáyang na kapital o paggawâ ng anuman na kailangan
2:
kondisyon na may trabaho ang may kakayahan at gustong gumawa.

full-fledged (fúl-fledz)

pnr |[ Ing ]

full-grown (fúl-grown)

pnr |[ Ing ]
:
husto na ang gúlang ; nása gúlang.

full hand

png |[ Ing ]
:
full house2

full house (fúl haws)

png |[ Ing ]
1:
tawag sa sinehan o teatro kapag punô ng tao
2:
sa larong poker, ang set na binubuo ng tatlong magkakaparehong bílang o antas ng baraha na magkakaiba ng suit at ng pares na baraha, hal tatlong reyna at dalawang diyes : FULL HAND

full-length (fúl-length)

pnr |[ Ing ]
1:
may karaniwan, istandard, o maksimum na habà
2:
hindi pinaikli.

full measure (ful mé·syur)

pnr |[ Ing ]
:
hindi bábabâ sa ipinahayag na halaga o súkat.

full moon (ful mun)

png |Asn |[ Ing ]

full page (fúl peydz)

pnr |[ Ing ]
:
isang buong páhiná ng peryodiko at iba pa.

full proféssor (ful pro·fés·sor)

png |[ Ing ]
:
propesor na may pinakamataas na antas sa unibersidad at iba pa.

full-scale (ful-is·kéyl)

pnr |[ Ing ]
:
walang bawas sa súkat.

full-term (fúl-term)

png |Med |[ Ing ]
:
kaganapan ng normal na pagbubuntis.

full-time (fúl-taym)

png |[ Ing ]
:
kabuuan ng normal na tagal ng trabaho at katulad.

full-timer (ful-táy·mer)

pnr |[ Ing ]
:
tao na nagtatrabaho nang full time.