hilaw


hi·láw

pnr |[ Akl Bik Hil Seb ST Tau War ]
1:
hindi lutô : ATÁ1, AU NATUREL1, MAETÁ, RAW1
2:
Bot bubót, karaniwan sa bungangkahoy gaya ng hilaw na papaya, hilaw na mangga, at hilaw na saging : RAW1
3:
hindi tapat na pagtitinginan ; hindi ganap na pagsasáma
4:
butil ng palay na hindi mabuti ang pagkakabalat.