iso


iso- (áy·so)

pnl |[ Ing ]
1:
pambuo ng pangngalan na nangangahulugang igwal o magkapantay, hal isochromatic
2:
Kem pambuo ng compound na tumutukoy sa isa pang isomeric nitó.

i·sô

png
:
pagtiyak sa pagkakabuhol ng isang bagay.

í·so

png
1:
Zoo isdang-alat (Lutjanus argentimaculatus ) na batik-batik at abuhin ang katawan : ALÍSO
2:
[Ilk] makinis na batong panghilod.

í·sod

png
:
pag-usad nang kaunti : IDERÉ, IDÓG, ISÍN, ÍSOL1, IYÍLOS, PANIÚSOG, ÚSOD2

isoenzyme (áy·so·én·zaym)

png |Kem |[ Ing ]
:
isa sa dalawa o higit pang mga enzyme na may funsiyong identikal ngunit magkaiba ang estruktura.

i·sóg

pnd |[ Bik ]

í·sog

png |[ Akl Bik Hil Seb Tau War ]
:
tápang1 — pnr ma·í·sog.

isogamy (ay·só·ga·mí)

png |[ Ing ]
:
seksuwal na reproduksiyon sa pamamagitan ng funsiyon ng magkaparehong gametes.

isogonic (áy·so·gón·ik)

pnr |[ Ing ]
:
hinggil o may magkakatumbas na súkat ng mga anggulo : ISÓGONÓ

i·só·go·nó

pnr |[ Esp ]

isokinetic (áy·so·ki·né·tik)

pnr |[ Ing ]
:
isinasalarawan o lumilikha ng hindi pabago bagong bilis.

i·sól

png |Ana |[ War ]

í·sol

png
1:
[War] ísod
2:
Zoo [Mrw] súrot.

í·sol

pnd |[ Hil ST ]
:
lumayo nang bahagya sa katabi.

isolate (áy·so·léyt)

pnd |[ Ing ]
:
ibukód o ihiwalay ; ilayô.

isolation (ay·so·léy·syon)

png |[ Ing ]

isolationism (áy·so·ley·syo·ní·sim)

png |Pol |[ Ing ]
:
patakaran ng pag-urong o hindi pakikibahagi sa mga gawain ng ibang mga bansa o pangkat, lalo na sa politika.

isomeric (ay·so·mé·rik)

pnr |[ Ing ]

i·so·mé·ri·kó

pnr |[ Esp ]
:
hinggil sa isoméro : ISOMERIC

i·so·mé·ro

png |[ Esp ]
1:
Kem isa sa dalawa o higit pang compound na may magkatulad na pormulang molecular ngunit magkaiba ang ayos ng mga atom at magkaiba ang mga katangian : ISOMER
2:
Pis isa sa dalawa o higit pang nukleong atomiko na may mag-katulad na atomic number at mass number ngunit magkaiba ang estado ng enerhiya : ISOMER

isometrics (ay·so·mét·riks)

png |[ Ing ]

i·so·mé·tri·ká

pnr |[ Esp ]
:
sistema ng pisikal na pag-eehersisyo na nagsasalungatan ang mga kalamnan sa isang nakapirming bagay : ISOMETRICS

i·so·mé·tri·kó

pnr |[ Esp ]
1:
magkatumbas na súkat : ISOMETRIC
2:
Psl nagbibigay ng tensiyon sa kalamnan hábang pinipigilan itong umikli o lumiit : ISOMETRIC
3:
Mat walang pagbabago sa hugis o lakí : ISOMETRIC

isomorph (áy·so·mórf)

png |[ Ing ]
:
isomorpong substance o organismo.

isomorphic (ay·so·mór·fik)

pnr |[ Ing ]

isomorphism (ay·so·mor·fí·sim)

png |Mat |[ Ing ]

i·so·mor·pís·mo

png |[ Esp isomorfismo ]
1:
kalagayang isomorpo : ISOMORPHISM
2:
Mat ang isa sa isang relasyon sa mapa ng dalawang set na pinananatili ang mga relasyon na tinataglay ng mga element : ISOMORPHISM

i·so·mór·po

pnr |[ Esp isomorfo ]
1:
eksaktong magkatugon sa relasyon o anyo : ISOMORPHIC
2:
sa kristal, magkatulad ang anyo.

í·son

pnd |mag-í·son, u·mí·son |[ ST ]
:
lumipat sa ibang pook.

i·só·po

png |[ Esp hisopo ]
1:
Bot isang maliit na halámang aromatiko (Hyssopus officinalis ), na ang mga dahon ay ginagamit na sangkap sa pagluluto at gamot : HYSSOP
2:
isang kasangkapan na ginagamit na pangwisik ng agwa-bendita : HYSSOP
3:
Med isang piraso ng bulak o tela na absorbent at ginagamit sa paglilinis ng sugat, pagpapahid ng gamot, o pagkuha ng ispesimen : SWAB

isopod (áy·so·pód)

png |Zoo |[ Ing ]
:
crustacean (order Isopoda ) na sapad ang katawan at may pitong pares ng paa : ISOPÓDA

i·so·pó·da

png |Zoo |[ Esp ]

isosceles (ay·só·si·lís)

pnr |Mat |[ Ing ]

i·só·se·lés

pnr |Mat |[ Esp isósceles ]
:
sa tatsulok, may dalawang sulok na magkasukát : ISOSCELES

isostasy (ay·sós·ta·sí)

png |Heg |[ Ing ]
:
ekilibriyo na kalagayan ng pang-ibabaw na saray ng mundo, na bumabalanse ang mga puwersang paahon sa mga puwersang pababa.

isotope (áy·so·tówp)

png |Kem |[ Ing ]
:
isa sa dalawa o higit pang mga anyo ng magkatulad na element na may magkatumbas na bílang ng mga proton, ngunit magkakaiba ang bílang ng mga neutron sa mga nukleo, at nangangahulugan na magkaiba ang relatibong atomic mass ngunit hindi ang kemikal na katangian.