just


just (jast)

pnr |[ Ing ]

just (jast)

pnb |[ Ing ]
2:
hindi pa nagtatagal

justice (jás·tis)

png |[ Ing ]
2:

justification (jás·ti·fi·kéy·syon)

png |[ Ing ]
2:
sa paglilimbag, pagpantay ng magkabilang gilid ng mga titik at espasyo ng talata.

justify (jás·ti·fáy)

pnd |[ Ing ]
1:
mangatwiran ; magpaliwanag
2:
pantayin ang limbag.