j


J, j

png
1:
ikasampung titik sa alpabetong Filipino at tinatawag na dyey
2:
ikasampu sa isang serye o pangkat
3:
ikalabing-isang titik sa alpabetong Español at binibigkas katulad ng h sa alpabetong Filipino
4:
pasulat o palimbag na representasyon ng J o j
5:
tipo, tulad ng sa printer upang ma-gawâ ang titik J o j.

J (dyey)

symbol |Pis |[ Ing ]

J

daglat |[ Ing ]
1:
Bat judge ; justice2
2:
sa baraha, jack2

jab

png |[ Ing ]
1:
suntok na mabilis at maikli

jabberwocky (já·ber·wó·ki)

png |[ Ing ]
:
mga salitâng walang katuturan at nakatatawá.

jacaranda (ja·ka·rán·da)

png |Bot |[ Ing ]
:
alinmang punongkahoy (genus Jacaranda ) na may mabangong kahoy, bughaw at hugis trumpeta ang bulaklak.

Jacinto, Emilio (ha·sín·to e·míl·yo)

png |Kas
:
(1875–1899) utak ng Katipunan at tagapayo ni Andres Bonifacio.

jack (jak)

png |[ Ing ]
1:
kasangkapang pang-angat ng bagay na mabigat
2:
sa baraha, kabáyo4 Cf J2

jackal (já·kal)

png |Zoo |[ Ing ]
:
hayop (genus Canis ) na ilahas at higit na maliit sa lobo.

jackboot (ják·but)

png |[ Ing ]
:
botang lampas tuhod, mabigat, matibay, at karaniwang isinusuot ng mga sundalo.

jackfish (ják·fis)

png |Zoo |[ Ing ]

jackfruit (ják·frut)

png |Bot |[ Ing ]

jackknife (ják·nayf)

png |[ Ing ]
1:
malakíng lansetang naititiklop
2:
uri ng paglundag ng manlalangoy.

jackpot (ják·pat)

png |[ Ing ]
:
pinakamalakíng premyo na maaaring mapanalunan sa isang palaro, ripa, o paligsahan : DYÁKPAT

jackstone (jáks·town)

png |Isp |[ Ing ]
:
larong pambatà na pinupulot ng isang kamay ang isang bílang ng mga metal o plastik na piyesa na may anim na tulis, hábang pinatatalbog at sinasaló ng kamay ding iyon ang isang maliit na bola Cf SIKLÓT1

Jacob (ha·kób, jéy·kob)

png |[ Esp Ing ]
:
sa Lumang Tipan, pinakabatà sa kambal na anak nina Isaac at Rebecca ; nagbalatkayo upang makuha ang basbas ng amá.

Jacobin (já·ko·bín)

png |[ Ing ]
1:
noong Rebolusyong Frances, kasapi ng isang radikal na samaháng pampolitika
2:
tao na radikal o mapanghimagsik
3:
fraileng Dominico.

jaculatoria (ha·ku·la·tór·ya)

png |[ Esp ]
:
pahayag ng mataimtim na pagsamba.

jacuzzi (ja·kú·zi)

png |[ Ita ]
:
páliguán na may pumupulandit na tubig na nakamamasahe sa katawan, ipinangalan sa nakaimbento at gumagawâ nitó na si Candido Jacuzzi.

jade (jeyd)

png |[ Ing ]
:
makinis na batóng hiyas, karaniwang lungtian o putî : HÁDE

jade vine (jeyd vayn)

png |Bot |[ Ing ]

j’adoube (zha·dúb)

png |Isp |[ Fre ]
:
sa ahedres, pagpapahayag ng isang manlalaro na baguhin ang posisyon ng pitsa ngunit hindi nangangahulugang yaon na ang sulong.

Jaena, Graciano Lopez (háy·na gras·yá·no ló·pez)

png |Kas
:
(1856–1896) orador at unang editor ng La Solidaridad.

jág·jag

pnr |[ Tau ]

jaguar (jág·war)

png |Zoo |[ Ing ]
:
hayop (Panthera onca ) na ilahas, kauri ng pusa at batík-batík ang balahibo, karaniwang nakikíta sa Timog America.

já·hat

png |[ Tau ]

já·hil

png |[ Ara ]
:
sa timog-silangang Asia, taguri sa batàng Muslim na salbahe at pilyo.

jai alai (háy a·láy)

png |Isp |[ Esp ]
:
mabilis na paglalaro ng bolang ipi-nupukol sa dingding at sinasaló sa pamamagitan ng sesta.

jail (jeyl)

png |[ Ing ]

jailbird (jéyl·berd)

png |[ Ing ]

jailer (jéy·ler)

png |[ Ing ]
:
tao na tagapamahala sa bilangguan at mga bilanggo.

Jainism (ja·i·ní·sim)

png |[ Ing Hin ]
:
relihiyon sa India na batay sa mga turò ni Jina Vardhamana Mahavira ang aral.

Ja·kár·ta (ja·kár·ta)

png |Heg
:
kabesera at pinakamalakíng lungsod ng Indonesia.

já·kat

png |[ Tau ]
:
butaw na panrelihiyon Cf ZÁKAT

já·ket

png |[ Ing jacket ]
1:
kasuotang mahabà ang manggas, karaniwang isinusuot kung malamig o tag-ulan : TSAKÉTA var dyáket
2:
sobre na malaki at yarì sa makapal na papel o karton, karaniwang pinaglalagyan ng mga dokumento, papeles, plaka, at iba pa : TSAKÉTA
3:
panlabas na takip : TSAKÉTA

ja·kól

png |Kol |[ Ing ejaculation ]
:
salsál1 o pagsasalsál.

já·lan

png |[ Tau ]

jál·ap

png |Med |[ Fre ]
:
gamot na pampurga, nakukuha sa isang uri ng halámang-ugat.

jalapeño (ha·la·pén·yo)

png |Bot |[ Esp ]
:
uri ng sili (Capsicum annuum ) na napakaanghang.

jalopy (já·lo·pí)

png |Kol |[ Ing ]
:
luma o karag-karag na awto.

jalousie (já·lu·sí)

png |[ Ing Fre ]
:
makikitid na piraso ng salamin o kahoy na ikinakabit nang pahanáy sa hamba ng bintana upang tamtamin ang pások ng hangin at liwanag.

jam

png |[ Ing ]
:
prutas na dinurog at minatamis Cf HALEÁ

jam

pnd |[ Ing ]
1:
sumiksik ; magsiksikan
2:
pumalya, tulad ng putok ng baril
3:
guluhin ang senyas ng radyo.

Já·ma Má·pun

png |Ant
:
isa sa pangkating etniko sa Mindanao.

jam·ba·lá·ya

png |[ Ing Fre jambal’ia ]
:
uri ng putaheng kanin na may hipon, manok, at iba pa.

jam·bá·ngan

png |[ Tau ]
:
haláman o hálamanán.

jamboree (jám·bo·rí)

png |[ Ing ]
1:
malaki at masayáng pagtitipon
2:
bahaging musikal sa isang programa
3:
malakíng pagtitipon ng mga iskawt.

jam·pa·nà

png |[ Tau ]
:
karo ng patay para sa mga dugong bughaw o maharlika.

jam session (jam sés·yon)

png |[ Ing ]
:
tugtúgan at sáyáwan.

já·nang

png |Bot |[ Tau ]

Já·ngan

png |Ant
:
isa sa pangkating etniko sa Mindanao.

jáng·gay

png |[ Tau ]
:
mahabàng kuko.

jáng·ki

png |[ Tau ]
:
pagkayamot sanhi ng inggit.

ja·ní·bu

png |[ Yak ]
:
borlas na tinirintas.

ja·ní·it

png |Bio |[ Tau ]
:
semilya ng laláki o egg cell ng babae.

já·ni·tór

png |[ Ing ]
:
tagapag-alaga ng kalinisan ng isang gusali o anu-mang tanggapan var dyánitór

jan·jì

png |[ Tau ]
:
pangakò o kasundúan.

ján·tik

png |[ Tau ]
:
dingal sa pananamit at itsura.

ján·tung

png |Ana |[ Tau ]

January (jan·yu·á·ri)

png |[ Ing ]

Janus (jéy·nus)

png |Mit |[ Ing Lat ]
:
diyos o bathala ng Romano, at may kabilaang mukha.

Ja·pán

png |Heg |[ Ing ]
:
isa sa mga bansa na nása dakong silangan ng Filipinas : JAPÓN1, NIHON, NIPPON

Japanese (já·pa·nís)

png pnr |Ant Lgw |[ Ing ]

japanese alder (já·pa·nís ál·der)

png |Bot |[ Ing ]

já·pa·yú·ki

png |Kol |[ Jap “nagtúngo sa Japan” ]
:
tawag sa tao na nagtrabaho sa Japan, karaniwan bílang mang-aaliw.

Japon (ha·pón)

png |[ Esp ]
1:
Heg Japán
2:

Japones (ha·po·nés)

png |[ Esp ]
1:
Ant tao na katutubò ng bansang Japán, Ja·po·ne·sa : JAPON2, JAPANESE
2:
Lgw wika sa Japan : JAPANESE, NIHÓNGO, NIPÓNGGO

jar

png
2:
anumang luad na sisidlan, karaniwang nilalagyan ng likido, o ginagawâng dekorasyon.

jár·gon

png |[ Ing ]
1:
espesyal na bokabularyo ng isang pangkat o propesyon
2:
mga salita na mahirap maunawaan.

ja·ru·pá·kal

png |Mit |[ Mrw ]
:
espada na ginamit ni Raha Indarapatra upang patayin ang mabagsik na ibon na may pitóng ulo.

já·sad

png |Ana |[ Tau ]

jasmine (jás·min)

png |Bot |[ Ing ]

Jason (jéy·son)

png |Mit |[ Ing Gri ]
:
anak na laláki ng Hari ng Iolcos at naging pinunò ng Argonaut sa paghahanap ng ginintuang balát ng tupa.

jás·per

png |[ Ing ]
:
batóng hiyas, karaniwang pulá, dilaw, o kulay kape : HASPÉ

Já·ta·ká

png |[ San “isinilang sa ilalim ng” ]
:
alinman sa iba’t ibang kuwento ng búhay ni Buddha.

jato (jéy·tow)

png |[ Ing ]
:
uri ng jet na ginagamitan ng karagdagan o ibang lakas gaya ng rocket motor upang mapasibad.

jaundice (jón·dis)

png |Med |[ Ing ]
1:
paninilaw ng matá at balát ng isang tao : IKTERÍSYA, DILÁW22
2:
pagkasirà ng paningin

já·va

png
1:
Bot uri ng punongkahoy at butil ng kape
2:
Com [Ing] uri ng program.

Já·va

png |Heg
:
isa sa malakíng isla sa Indonesia.

Já·va mán

png |Ant |[ Ing ]
:
fosil ng hominid (genus Pithecanthropus ) na natagpuan sa Java.

javanese elder (já·va·nís él·der)

png |Bot |[ Ing ]

java sparrow (já·va is·pá·row)

png |Zoo |[ Ing ]

já·ve·lín

png |Isp |[ Ing Fre ]
:
sibat na magaan at yarì sa kahoy o metal : HABALÍNA

jaw (jo)

png |[ Ing ]
1:
2:
Heo makipot na bunganga ng isang lambak o ng isang lagusan.

já·wab

png |[ Tau ]

jawbone (jó·bown)

png |Ana |[ Ing ]
:
butó sa pinakababâ ng panga.

jay (jey)

png |[ Ing ]
1:
Zoo ibon (Garrulus glandarius ), kapamilya ng uwak at karaniwang makulay ang balahibo
2:
tao na madaldal.

jay walking (jey wó·king)

png |[ Ing ]
1:
pagtawid sa pook na hindi tawiran ng tao
2:
paglabag sa wastong pagtawid sa kalsada.

jazz (jaz)

png |Mus |[ Ing ]
:
uri ng musika na nagmula sa mga Negro, may natatanging ritmo, tunog, at tono.

jazzman (jáz·man)

png |Mus |[ Ing ]
:
kompositor, manunugtog, o mang-aawit ng jazz.

JCL (jey si el)

daglat |Com |[ Ing ]
:
Job Control Language.

jealousy (jé·lo·sí)

png |[ Ing ]

jean (jin)

png |[ Ing ]

jeans (jins)

png |[ Ing ]
1:
pantalong maong : DENIM2
2:
makipot na pantalong pambabae.

Je·hó·va

png |[ Ing Heb ]
:
sa Bibliya, isa sa mga tawag sa Diyos : HEHÓBA, JEHOVAH Cf YÁHWEH

Jehovah (je·hó·va)

png |[ Ing Heb ]

Jehu (jí·hyu)

png |[ Ing Heb ]
:
sa Bibliya, hari ng Israel na tanyag sa mabalasik na pagsalakay ng kaniyang karo.

je·jú·num

png |Ana |[ Lat ]
:
bahagi ng maliit na bituka sa pagitan ng duodenum at ileum.

jelly (jé·li)

png |[ Ing ]
1:
helatinang may pampalasang prutas
2:
minatamis na katas ng prutas.

jelly beans (jé·li bins)

png |Bot |[ Ing ]
:
mababàng pasangasangang yerba (Sedum pachphyllum ), may dahong tíla batuta, makináng na lungtiang may halòng pulá, katutubò sa Mexico at kamakailan lámang ipinasok sa Filipinas.