kapit


ka·pít

png |[ ST ]
:
pinagsámang limang dahon ng buyo, at ang lima nitóng kapít ay isang tangkás.

ká·pit

png |[ Kap Tag ]
1:
paghawak nang mahigpit, lalo na kung nása panganib o mahuhulog : háwid1 Cf tában
3:
Kol koneksiyon sa isang opisyal o makapangyari-han — pnd i·ká·pit, ka·pí·tan, ku· má·pit, mag·pa·ká·pit.

ká·pit

pnr

ka·pi·tâ

png |[ Mrw ]

ka·pi·tál

png |[ Esp capital ]
1:
Heg kabe-sera ng lalawigan, lungsod, o bansa : capital
3:
Gra malakíng titik : capital

ká·pi·tál

pnr |[ Ing capital ]
1:
may pa-rusang kamatayan : capital2
2:
pinakapunò o pinakamahalaga : capital

ka·pi·ta·li·sá

pnd |ka·pi·ta·li·sa·hán, mag·ka·pi·ta·li·sá |[ Esp capitalizar ]
:
magbigay ng kapital o puhunan.

ka·pi·ta·li·sas·yón

png |Kom |[ Esp capi-talización ]
:
pagbibigay o paglalaan ng puhunan.

ka·pi·ta·lís·mo

png |Kom Pol |[ Esp ca-pitalismo ]
1:
sistema o pamamaraan ng pribadong pamumuhunan o namumuhunan : capitalism
2:
kon-sentrasyon ng yaman sa kamay ng iilang tao o korporasyon na may kapangyarihan at impluwensiyang bunga ng gayong konsentrasyon : capitalism

ká·pi·ta·lís·ta

png |[ Esp capitalista ]
2:
Pol tagapagtaguyod ng kapitalismo : capitalist

ka·pi·tán

png |[ Esp capitán ]
1:
Kas Pol noong panahon ng Español, ang tawag sa gobernadorsilyo, ka·pi· tá·na kung babae
2:
Mil sa hukbong kapi-tán, karaniwang pinunò sa pagitan ng tenyente at ng koronel : captain Cf kómandánte
3:
Ntk pinu-nòng opisyal sa mga sasakyang-dagat
4:
pinunò ng anumang pangkat o gawain.

ka·pi·tán

png |[ kapit+an ]
:
anumang ginagamit sa pagkápit.

ká·pi·tá·na

png |Kas |[ Esp capitana ]
:
noong panahon ng Español, asawa ng kapitan o gobernadorsil-yo.

ka·pi·ta·ní·ya

png |Mil |[ Esp capitanía ]
1:
opisina o ranggo ng kapitán
2:
distrito o pook na pinangangasiwa-an ng kapitán
3:
ang kontrol o kasanayán ng kapitán.

Ka·pi·tán Ti·yá·go

png |Lit
:
Don Santiago de los Santos, tauhan sa Noli Me Tangere, isa sa pinakama-yaman sa San Diego at kinikilálang amá ni Maria Clara.

ka·pi·tá-pi·tá·gan

pnr |[ ka+pita-pitagan ]
:
nararapat bigyan ng mataas na pitágan : mahéstuwósa, majestic Cf kagálang-gálang

ka·pi·tas·yón

png |[ Esp capitación ]
:
pagpapataw ng buwis sa bawat tao.

ká·pit·bá·hay

png |[ kapit+bahay ]

ka·pít·ba·há·yan

png |[ kapit+bahay + an ]
:
pangkat ng mga magkakalapit na bahay : lokalidád1 Cf kápitbáhay

ká·pit·ban·sâ

png |[ kapit+bansa ]
:
ka-tabîng bansa ; bansang nása malapit o paligid.

ká·pit·bá·yan

png
:
katabi o kanug-nog na bayan : kalapitbayan

ka·pit·nâ

png |[ Kap ka+pitna ]

ká·pi·tól

png |[ Ing capitol ]

ka·pi·tól·yo

png |[ Esp capitolio ]
1:
pinakamahalagang bayan o lungsod sa bansa o rehiyon, karaniwang sentrong pampamahalaan at pangka-lakal : capitol, kápitól
2:
gusaling panlalawigan o panlungsod : capitol, kápitól Cf muni-sípyo

ka·pít·ta

png |[ Iba capitta ]

ká·pit-tu·kô

png
:
napakahigpit na pagkapit at halos ayaw mawala sa paningin ang kinakapitan, gaya ng masugid na panliligaw : pulúpot2

ka·pi·tu·las·yón

png |Mil |[ Esp capitu-lación ]
1:
sukò1-3 o pagsukò
2:
buod ng paksang tinatalakay o ang pagbu-buod.

ka·pí·tu·ló

png |[ Esp capítulo ]
2:
aKas noong panahon ng Español bmahigpit na pangangaral sa harap ng komunidad o ang pulong ng mga pari kapag may mahalagang pag-uusapan clupon na binubuo ng mga relihiyoso at klerigong regular para sa mga eleksiyon at ibang mahalagang usapin.

ka·pi·tu·lóng

png |[ ST ka+pitulong ]
2:
kinatawan para sa isang gawain.