pinsan


pín·san

png |[ Bik Pan Tag ]
1:
anak ng tiyo, tiya, o iba pang malapit na kamag-anak : AGÁW, ATÓD, COUSIN, IG ÁGAW, KAPÍTTA, KAPINSÁN, KASINSÍN, KATÁYSA, PATÓD, PRÍMO1, SINGAKÌ, TÚNGUD Cf PINSANG BUO, PINSANG MAKALAWA
2:
tao na kabílang sa mala-kíng pamilya Cf PINSANG MAKALAWA
3:
bagay na kaugnay o kawangis ng isa pang bagay var písan, ínsan

pín·sang bu·ô

png |[ pinsan+na buo ]
:
pinsan sa kapatid ng ama o ina : FIRST COUSIN, PINSAN1, PRÍMO HERMANO

pín·sang ma·ka·la·wá

png |[ pinsan+ na maka+dalawa ]
:
pinsan sa pinsang buo : KAPÍD, SECOND COUSIN