karag


ka·rág

png |[ Pan ]
1:
pagpadyak sa sa-hig Cf kará1, karáng, takád, taráng
2:
tawag din sa tunog nitó.

ká·rag

png
1:
tunog ng mabigat na yabag : karál
2:
pagiging balisá var ngárag
3:
[War] aksayá1

Ka·rá·ga

png |Ant |[ Mnd ]
:
isa sa mga pangkating etniko ng mga Mandaya.

ka·ra·ga·tán

png |Heo |[ ka+dagat+ an ]
1:
malawak na tubig na bumabálot sa malakíng bahagi ng rabaw ng mundo at pumapalibot sa kalupaan : neptúno2, ocean, oseano
2:
alinman sa heograpikong dibisyon ng lawas na ito : neptúno2, ocean, oseano
3:
Lit [ST] pagtatálong patula, karaniwang ginaganap kung may lamay, at hango sa kuwento ng pagkawala ng singsing ng prinsesa sa karagatan.

Ka·ra·ga·táng An·tár·ti·kó

png |Heg |[ Tag ka+dagat+an+ng Esp Antartico ]
:
karagatang nása Antarctic Circle at nása hanggáhan ng Antartiko : Antarctic Ocean

Ka·ra·ga·táng Ar·ti·kó

png |Heg |[ Tag ka+dagat+an+ng Esp Artico ]
:
karaga-tang nása hilaga ng Arctic Circle at pumapaligid sa North Pole : Arctic Ocean

Ka·ra·ga·táng At·lán·ti·kó

png |Heg |[ Tag ka+dagat+an+ng Esp Atlantico ]
:
pinakamalakíng karagatan na bumabagtas mula Arctic hanggang Antarctic at nása pagitan ng Europa at Aprika sa isang panig, at ng Ame-rika sa kabilâng panig : Atlantic Ocean

Karagatang Indian (ka·ra·ga·táng ín·dyan)

png |Heg |[ Tag ka+dagat+an +ng Ing Indian ]
:
karagatang napali-ligiran ng Aprika, Asia, Australia, at Antartica : Indian Ocean

Ka·ra·ga·táng Pa·sí·pi·kó

png |Heg |[ Tag ka+dagat+an+ng Esp Pacifico ]
:
karagatang naghihiwalay sa mga kontinenteng Amerca, Asia, at Australia, at nása pagitan ng Karagatang Artico at Karagatang Antartico : Pacific Ocean

ka·rag·dá·gan

png pnr |[ ka+dagdag+ an ]
:
anumang sangkap o bagay na idinaragdag : aditibo1, adisyon3, additional, adisyonal

ká·rag-ká·rag

pnr
1:
malapit nang mawasak ang sasakyan
2:
Mek pal-yado ang mákiná.