kibal


kí·bal

png
1:
[Kap Tag] depekto o dis-torsiyon sa rabaw, karaniwan ng ka-hoy o kardbord, dahil sa pagkalantad sa matinding init o lamig : bigóng, bikô1, kesseng, kúkob, warp Cf kubi-kong
2:
Bot áyap
3:
Med paglakí ng tiyan dahil sa labis na pagkain ng prutas o pag-inom ng likido.