mukha


muk·hâ

png
1:
Ana harapán ng ulo mulang noo hanggang babà : ÁNGA2, BAYHÙ, FACE, GUYÁ, KÁRA1, LALAWGÓN, LÚPA3, NAWÓNG
2:
haráp1 o harapán Cf RABÁW

muk·hâ

pnd |i·pa·muk·hâ, ma·muk· ha·án
1:
patunayan nang harap-harapan

muk·hâ

pnr |ka·muk·hâ
:
túlad o katúlad.