oblik


ob·lík

pnr |[ Ing oblique ]
2:
Mat hindi perpendikular ang aksis sa base ng patág na rabaw : OBLÍKWO, OBLIQUE
3:
hindi tuwirang ipinahayag : OBLÍKWO, OBLIQUE
4:
Ana hindi kaagapay o hindi nakakrus sa mahabàng aksis ng katawan : OBLÍKWO, OBLIQUE
5:
Bot hindi pantay ang mga gilid ng dahon : OBLÍKWO, OBLIQUE
6:
Gra hinggil sa kaso bukod sa nominatibo o bokatibo : OBLÍKWO, OBLIQUE

o·blík·wo

pnr |[ Esp obliquo ]