pang-al


pang-ál

png
1:
pagkagat sa malakíng piraso ng pagkain, gaya ng crispy pata
2:
Ana [Pan] panga1

pa·ngál

png |[ Iba ]

pa·ngál

pnr |[ Hil ]

páng-al

png
:
bagay na inilalagay sa pagitan ng ngalangala at dilà upang manatiling nakabuka ang bibig.

pá·ngal

pnr |[ Kap Tag ]
1:
patalim na lubhang mapurol at bungi-bungi ang talim
2:
tao na lubhang hindi maka-intindi.

pa·nga·la·gá·an

pnd |[ pang+alaga+ an ]
:
bigyan ng mabuting alaga o maging maingat, hal sa pagkilos o pagsasalita.

pa·nga·lá·kal

pnr |[ pang+kalakal ]
:
ukol o may kaugnayan sa kalakal o negosyo var pangkalakal

pa·nga·la·má·yo

png |[ ST ]
:
uri ng ba-ging na gamot para sa sakít sa balát.

pa·ngá·lan

png |[ pang+ngalan ]
1:
varyant ng álan1 — pnd i·pa·ngá·lan, mag·pa·ngá·lan, pa·nga·lá·nan

pa·nga·lan·dá·kan

png |[ pa+nga+ landak+an ]
:
anumang ipinagyaya-bang ng isang tao.

pa·nga·lá·ngan

png |Bot |[ Hil Seb Tag ]

pa·nga·la·ták

png |[ ST ]
:
sípol1 o pag-sipol.

pa·nga·la·tí·it

png |[ ST ]

pa·nga·la·tó·at

png |[ ST ]

pa·nga·la·wá

pnr |Mat |[ ST pang+ dalawa ]

pa·nga·la·wáng pa·ngú·lo

png |[ pang+ dalawa+ng pang+ulo ]
:
pangalawang pinakamataas mula sa pangulo : BÍSE PRESIDÉNTE, VICE-PRESIDENT

pa·nga·lá·wat

png |[ Hil Seb ]

pa·ngá·lay

png |Say |[ Tau ]
:
sayaw bílang papuri sa mga bisita, kamag-anak, at kaibigan.

pang-á·lay

pnr |[ pang+alay ]
:
ukol o may kaugnayan sa álay.

pa·nga·li·bú·tan

png |[ Hil ]
:
málay o kamalayan.

pa·nga·lí·na

png |[ ST ]
:
pantali ng mga pasan na umaabot hanggang sa mga braso.

pa·ngá·ling

png |[ ST ]

pa·ngá·li-ngá·li

png |Med |[ ST ]
:
pana-nakit ng mga butó sanhi ng sipilis.

pa·nga·lí-rang

png |Med |[ ST ]
:
panga-gayayat o pagiging halos butó’t balát.

pang-a·lís

png |[ pang+alís ]
:
tao o ka-sangkapan para sa pag-aalis : ELÍMINADÓR1

pa·nga·lís

png |Ana Zoo |[ ST pang+ kalís ]
:
pangil ng tao o hayop.

pang-a·l·íw

pnr |[ pang+aliw ]
:
ukol sa o may kaugnayan sa aliw.

pa·nga·lí·yad

png |[ Mnb ]
:
ritwal ng panliligaw.

pang-a·lò

png |[ pang+alo ]
:
anumang ginagamit para mapatigil ang iyak lalo na ng isang sanggol.

pa·ngá·lo

png |Med |[ ST ]
:
pangangalay ng isang bahagi ng katawan dahil sa matagal na pagkakatigil.

pa·nga·lu·bay·báy

png |Ntk |[ ST pang+ alu+baybay ]
:
paglalayag sa iba’t ibang pook.

pa·nga·lug·tíng

png |[ ST ]
:
pagtatagis ng mga ngipin dahil sa lamig.

pa·nga·lu·kab·káb

png |[ ST pang+ kalukabkab ]
:
pagtanggal o pagbak-bak ng isang bagay.

pa·nga·lu·kíp·kip

png |[ ST pang+ halukipkip ]
:
pagkukrus ng mga braso nang mahigpit sa tapat ng dibdib.

pa·nga·lum·ba·bà

png |[ ST pang+ kalumbaba ]
:
pagpapatong ng siko sa mesa o katulad at paglalagay ng kamay sa ilalim ng babà.

pa·nga·lu·nig·níg

png |[ ST pang+ alunignig ]