panghi


pang·hí

png
:
amoy ng ihi : ANGRÍ, ANGSÉG, ÁNGSI, ÁNGSO, BALÉNG, BALÍNG, BAYÚOT, PÁNSOT, PÁR-AT Cf PÁLOT — pnr ma·pang·hí.

pang·hi·hi·má·sok

png |[ pang+hi+hing+ pasok ]
:
pakikialam sa gawain ng iba kahit ayaw nitó : INTRUSYON

pang·hi·hi·na·ngáy

png |[ pang+hi+ hing+tangay ]
:
pag-akit sa pamama-gitan ng balani.

pang·hi·hi·ná·wa

pnr |[ pang+hi+ hinawa ]
:
pagkawala ng gana o hilig.

pang·hi·hi·ná·wan

png |[ ST pang+hi+ hinaw+an ]
:
saro na hugasán ng kamay.

pang·hi·hi·ná·yang

pnr |[ pang+hi+ hing+sáyang ]

pang·hi·hi·ngî

png |[ pang+hi+hingî ]

pang·hi·hi·ngú·to

png |[ pang+hi+hing +kúto ]
:
pagtatanggal ng kúto sa ulo.

pang·hi·hi·ni·ngá

png |[ pang+hi+hing+ tinga ]
:
pagtatanggal ng tinga.

pang·hí·hip

png |[ pang+hihip ]
:
maik-ling kawayang túbo na ginagamit sa pagpapasiklab ng apoy o pagpapaba-ga sa kalan : PANIHIÍP

pang·hi·hi·pò

png |[ pang+hi+hipò ]
:
malisyosong kilos para dantayan ng kamay ang maselang bahagi ng kata-wan ng iba.

pang·hi·hi·ra·tì

png |[ pang+hi+hiratì ]
:
pagiging hirati sa isang bagay, pook, gawain o kalagayan.

pang·hi·hi·yâ

png |[ pang+hi+hiyâ ]
:
pagdudulot ng hiya sa ibang tao.

pang·hi·má·gas

png |[ pang+himagas ]

pang·him·pa·pa·wíd

pnr |[ pang+ himpapawíd ]
:
ukol o may kaugna-yan sa himpapawid : AERIAL1, ÉRYAL

pang·hi·na·ha·ráp

pnr |[ pang+hi+na+ haráp ]
1:
ukol o may kaugnayan sa hinaharap : PROSPECTIVE, PRÓSPEKTÍBO
2:
Gra tingnan panahunang panghi-naharap.

pang·hí·nang

png |[ pang+hínang ]
:
kasangkapan o materyales sa paghi-nang.

pang·hi·na·ngá

png |[ ST pang+hing+ tinga ]
:
palito na pang-alis ng tingá.

pang·hi·na·ngáy

png |[ ST pang+hing+ tangay ]

pang·hi·ngú·ha

png |[ ST ]
:
paghihinakit dahil sa akala na patama sa kaniya ang sinabi ng iba.

pang·hi·ngu·tóng

png |[ ST pang+hing +utong ]
:
paglalaro ng batà sa utong ng kaniyang ina.

pang·hír

png |[ ST ]
:
pamamanhid dahil sa tákot.

pang·hi·wà

png |[ pang+hiwà ]
:
kasang-kapan para sa paghiwà.