part


part

png |[ Ing ]

par·tá·an

png |[ Ilk ]

par·té

png |[ Esp ]

par·té·ra

png |Med |[ Bik Hil ]

partial (pár·si·yál)

png pnr |[ Ing ]

participation (par·ti·si·péy·syon)

png |[ Ing ]

participial (par·ti·síp·yal)

pnr |Gra |[ Ing ]
:
ginagamit bílang pandiwari o nakabatay dito : PARTISÍPYAL

participle (par·tí·si·pól)

png |Gra |[ Ing ]

particle (pár·ti·kél)

png |[ Ing ]
1:
maliit na bahagi o piraso : PARTIKULÁ
2:
Pis isa sa maliliit na sangkap ng matter : PARTIKULÁ

particular (par·tí·kyu·lár)

png pnr |[ Ing ]

particularity (par·tí·kyu·lá·ri·tí)

png |[ Ing ]

par·tí·da

png |[ Esp ]
1:
pinaikling anyo ng partida bautismo
2:
sa laro o su-gal, pagbibigay ng bentaha sa kalaban

partida bautismo (par·tí·da baw·tís· mo)

png |[ Esp ]
:
katibayan ng binyag : PARTÍDA1

par·ti·dár·yo

png |[ Esp partidario ]
:
tao na nagmamalasákit o kasapi sa isang partido.

par·ti·dís·mo

png |Pol |[ Esp ]
:
panini-wala o paraan ng pagpapairal sa layunin at kapakanan ng partido.

par·ti·dís·ta

pnr |[ Esp ]
:
lubhang mata-pat sa partido.

par·tí·do

png |[ Esp ]

par·tí·han

png |[ Esp parte+Tag han ]
:
paraan o kasunduan sa paghahati-hati.

par·ti·ku·lá

png |[ Esp particula ]

par·ti·ku·lár

png |[ Esp particular ]

par·ti·ku·lár

pnr |[ Esp particular ]
1:
hinggil sa isang kasapi ng isang tiyak na pangkat o uri : ÉSPESÍPIKÓ2, ÍNDIBID-WÁL2, PARTICULAR
2:
Pil hinggil sa isang proporsiyon na nauukol sa ilan ngunit hindi sa lahat ng isang uri : ÍNDIBIDWÁL2, PARTICULAR
3:
hindi ma-dalîng masiyahan at mahilig tumiyak na wasto at angkop ang lahat ng detalye : ÍNDIBIDWÁL2, PARTICULAR

pár·ti·ku·la·ri·dád

png |[ Esp particu-laridad ]
1:
ang kalidad o kalagayan ng pagiging partikular : PARTICULARITY
2:
espesyal na kaibhan at katangian ng indibidwal : PARTICULARITY
3:
pagi-ging detalyado sa pagsasalita o paglalarawan : PARTICULARITY

pár·ti·si·pas·yón

png |[ Esp participa-cion ]
:
pagsali, paglahok, o pagsáma sa anumang gawain : PARTICIPATION

par·ti·síp·yal

pnr |Gra |[ Ing participial ]

par·ti·síp·yo

png |Gra |[ Esp participio ]

par·tis·yón

png |[ Esp particion ]
:
pagha-hati o pagbabahagi ng isang bagay, estruktura, lunan, at iba pa : DIBISYÓN3, PARTITION

partition (par·tí·shon)

png |[ Ing ]

párt·ner

png |[ Ing ]
3:
manlalarong kapanig o kakampi
4:
Kom sa negosyo, kasósyo.

párt·ner·shíp

png |[ Ing partner+ship ]
1:
kalagayan ng pagiging magkasáma
2:
Kom asamaháng pangnegosyo na binubuo ng dalawa o higit pang tao na naghahati sa tubò at lugi ayon sa kasunduan bkontrata sa pagbubuo ng samaháng ito.

pár·tos

png |Med |[ Esp parto+s ]
:
kara-nasan sa panahon ng aktuwal na panganganak : PARTURITION

part time (part taym)

pnr |[ Ing ]
:
sa em-pleo, inaasahang magtrabaho nang higit na maikli kaysa karaniwan Cf FULLTIME

parturition (par·tu·rí·syon)

png |Med |[ Ing ]

party (pár·ti)

png |[ Ing ]