pasal


pa·sál

png |[ ST ]
1:
malubhang panghi-hinà ng katawan dahil sa gutom o uhaw

pá·sal

png
2:
[ST] paglalagay ng patay sa isang banig na kawayan na nagsisilbing ataul
3:
[ST] talaksán ng kahoy na panggatong — pnd i·pá·sal, mag·pá·sal.

pa·sa·lá·mat

png |pa·sa·sa·lá·mat |[ Bik Hil Kap Pan Seb Tag War pa+salamat ]
1:
pag·pa·pa·sa·lá·mat pagkilála o pagtanaw ng utang na loob sa tinang-gap na tulong, paglilingkod, pamimi-tagan, at iba pa : ACKNOWLEDGEMENT3, HAWHÁW1, PA-NAGYÁMAN var pasasalámat
2:
pagdiriwang o piging para magpahayag ng pasalamat : KANDÚRI, THANKSGIVING

pa·sa·lám·bang

png |Psd
:
sa Batangas, palakayang kahawig ng pukot.

pa·sá·lap

png |[ Ilk Tag pa+salap ]

pa·sa·lay·sáy

pnr |[ pa+salaysay ]
:
ukol o may kaugnayan sa salaysay.

pa·sa·li·tâ

pnr |[ pa+salitâ ]
1:
sa pama-magitan ng bibig : ABLÁDO, ORAL
2:
Lit nauukol sa panitikan na isinasalin sa pamamagitan ng bibig mula sa isang tao túngo sa isang tao, mula sa isang henerasyon túngo sa ibang henerasyon, mula sa isang pangkat túngo sa ibang pangkat : ABLÁDO, ORAL, PABIGKÁS

pa·sa·li·wâ

pnr |[ pa+saliwa ]
:
salungat sa o laban sa.

pa·sa·ló

png |[ ST pa+saló ]

pa·sa·lu·bóng

pnb
:
patúngo o pabang-ga sa dumaratíng.

pa·sa·lú·bong

png |[ pa+salubong ]
:
anu-mang bagay na inihanda ng isang dumating para sa dinatnan — pnd i·pa·sa·lú·bong, mág·pa·sa·lú· bong, pa·sa·lu·bú·ngan.

pa·sa·lu·ngá

pnb |[ pa+salunga ]
1:
pasalubóng ang direksiyon o pagka-kalagay
2:
papunta sa itaas.

pa·sa·lu·ngát

pnr |[ pa+salungat ]
:
hin-di sumusunod sa daloy, ayos, o kala-karan : BALISTRÁDO1 Cf PAAYON