period


period (pír·yud)

png |[ Ing ]
4:
tagal ng klase

periodic (pi·ri·yó·dik)

pnr |[ Ing ]
1:
lumalabas o nagaganap sa regular na interbalo
2:
may kaugnayan sa panahon ng mga selestiyal na lawas
3:
sa diksiyon, nakasaad sa tuldok.

periodical (pir·yó·di·kál)

png |[ Ing ]

periodic table (pir·yó·dik téy·bol)

png |Kem |[ Ing ]
:
talahanayan ng mga element na nakaayos nang sunod-sunod ayon sa kanilang atomic num-ber, at nakahanay ang mga element na may magkakatulad na katangian.

periodization (pír·yo·di·zéy·syon)

png |[ Ing ]
:
yugto-yugtong paghati sa kasaysayan.

periodontics (pír·yo·dón·tiks)

png |Med |[ Ing ]
:
sangay ng dentistry na tumutuon sa mga estrukturang nakapalibot at sumusuporta sa mga ngipin.