piga


pi·gá

png |[ Bik ]

pi·gá

pnh |[ Iba Pan ]

pi·gâ

png |pag·pi·gâ |[ Bik Kap Seb Tag ]
1:
pagkuha sa katas ng prutas sa pamamagitan ng kamay : EKSTRAKSI-YÓN1, HÍLIS1, ÍTIS, LUTLÚT, PÉSOK, PÉSPES
2:
pag-aalis ng tubig sa damit o basá-han sa pamamagitan ng pagpilipit : EKSTRAKSIYÓN1, ÍTIS, LUTLÚT, PÉSOK, PÉSPES, PÍGIS1 — pnd i·pám·pi·gâ, i·pi·gâ, mag·pi·gâ, pi·ga·ín, pu·mi·gâ.

pí·gad

png |[ Ilk ]
:
kuskúsan ng paa.

pi·gáng

pnr
:
tuyô sa araw.

pi·ga-pi·gá

png |Ana |[ Bik ]

pi·ga·pít

png
:
varyant ng gipít.

pi·gá·pit

png
:
varyant ng pigipít.

pi·gár

png |Zoo
1:
[Ilk] palikpik

pi·gár

pnr |[ Pan ]

pi·gá·ra

pnh |[ Pan ]