pilay


pi·láy

pnr |Med
:
nawala sa wasto o li-kás na ayos ; may pílay : BALÎ2, BASISÍK, PILANTÓD1

pí·lay

png |[ Bik Tag ]
1:
Med butó na nawala sa wasto o likás na ayos : BALÌ2, BÉLLES, BÓLLO, FRAC-TURE1, LÓBAG, LÓOD, LUGPÍ, PAKLÎ2, PIÁNG2, PIÓL, POTÉR, SPRAIN1 Cf PÓLYO — pnd pi·lá·yan, pi·lá·yin, pu·mí·lay

pi·lay·láy

pnd |i·pi·lay·láy, ma·mi·lay· láy, pu·mi·lay·láy
:
lumitaw nang bu-ong hinhin, gaya ng ngiti Cf MUTAWÌ