pot


pot (pat)

png |[ Ing ]
2:
kabuuang tayâ sa isang laro, gaya sa poker

pó·ta

pnr pnb |[ Kap ]

potable (pó·ta·ból)

pnr |[ Ing ]
:
maaa-ring inumin.

po·tá·he

png |[ Esp potaje ]

po·tá·sa

png |Kem |[ Esp ]

pó·tash

png |Kem |[ Ing ]

potash alum

png |Kem |[ Ing ]

potassium (po·tá·si·yúm)

png |Kem |[ Ing ]
:
reaktibo at metalikong element na malambot at tíla putîng pilak ang kulay (atomic number 19, symbol K ) : POTÁSYO

potassium nitrate (po·tá·syum náy· treyt)

png |Kem |[ Esp ]
:
putîng krista-linang salt, maaaring natural o lik-hang sintetiko at ginagamit bílang abono, bílang preserbatibo ng karne, at bílang isang sangkap ng pulbura : NITER1 Cf SALITRE, SALT PETER

po·tás·yo

png |Kem |[ Esp potasio ]

potato (po·téy·to)

png |Bot |[ Ing ]

pot-au-feu (pó·tow·fú)

png |[ Fre ]
1:
sopas na karaniwang nilalahukan ng nilagang báka at gulay at iniluluto sa kaldero
2:
malakíng kalderong pi-naglulutuan nitó.

pó·taw

png |Kem |[ Mrw ]

pot cheese (pat tsis)

png |[ Ing ]
:
cottage cheese.

po·téd

png |[ Pan ]

po·tén·si·yá

png |[ Esp potencia ]
:
ang siyam na sinag ng liwanag na nag-mumula sa ulo ni Kristo, sumasa-gisag sa Kaniyang kapangyarihan.

po·ten·si·yál

png |[ Esp potencial ]
1:
kapasidad upang magamit o mali-nang : POTENTIAL1
2:
magagamit na yaman : POTENTIAL1

pó·tent

pnr |[ Ing ]
2:
may kakayahang magpatigas ng uten o makapag-orgasmo

potentate (pó·ten·téyt)

png |[ Ing ]
:
monarka o pinunò.

potential (po·tén·shal)

png |[ Ing ]
2:
Ele kantidad na may kaugnayan sa isang point na malapit o nása loob ng isang elektripikadong substance at inilalarawan alinman gaya sa potential difference sa pagitan ng point at iba pang reference point
3:
Mat Pis uri ng funsiyon, karani-wang nakukuha ang differentiation mula sa intensidad ng isang larang.

potential difference (po·tén·shal dí·fe·réns)

png |Ele |[ Ing ]
:
ang difference sa pagitan ng mga potential ng dalawang point sa electric field, pantay sa halaga ng nagawâ sa paggalaw ng magkakaugnay na halaga mula sa isang point túngo sa iba pang point.

po·tér

png |Med |[ Pan ]

pot-herb (pat erb)

png |Bot |[ Ing ]
:
anu-mang yerbang itinatanim at inaa-lagaan sa loob ng bahay.

pot holder (pat hól·der)

png |[ Ing ]
:
pira-so ng telang pinalamanan, karani-wang maliit at parisukat, at ginagamit na panghawak sa takip ng anumang lutuán lalo kung mainit.

pothole (pát·howl)

png |[ Ing ]
1:
malalim na bútas, o sistema ng mga yungib at lunas ng ilog sa ilalim ng lupa na nalikha sa pagkaagnas ng bato
2:
Heo lubak1

potion (pów·shon)

png |[ Ing ]

pot·ló

png |Bot |[ Ilk Tag ]
:
uri ng halá-mang dagat na nakakain, at higit na malakí sa gulaman.

pót·long

png
:
sa sinaunang lipunang Bisaya, karaniwang tawag sa ban-dana, na ginagamit kapuwa ng babae at laláki : SAPLÚNG

potluck (pát·lak)

png |[ Ing ]
:
anumang pagkaing inihain na hindi pinaghan-daan.

po·tó·gra·bá·do

png |[ Esp fotogra-vado ]
1:
paraan ng paggawâ ng klitse ng larawan sa pamamagitan ng pag-lilípat ng negatibo ng retrato sa isang plantsang metal
2:
ang larawang nalikha sa gayong paraan.

po·tó·gra·pí·ya

png |[ Esp fotografia ]
:
paraan o sining ng pagkuha ng lara-wan, ginagamitan ng aksiyong kemikal ng liwanag o ng ibang anyong kauri nitó : PHOTOGRAPHY

po·tó·gra·pó

png |[ Esp fotografo ]
:
tao na bihasa sa potograpiya ; propes-yonal na tagakuha ng retrato : PHOTOGRAPHER, RETRATISTA

po·to·lâ

png |[ Mrw ]

pó·tong

pnr |[ War ]

pó·tos

png
1:
[Bik] pagkapusod ng buhok
2:
[Mrw] patay1

pó·tos·tát

png |[ Ing photostat ]
1:
kasangkapan para sa paggawâ ng potograpikong kopya ng dokumento, ilustrasyon, at katulad : PHOTOSTAT
2:
kopyang ginawâ sa pamamagitan nitó : PHOTOSTAT

pot·pót

png
1:
pagbálot sa dulo ng espada, ng basáhan, balát, o lubid upang hindi makasugat
2:
pag-aalis ang balát ng bulak.

pot-pót

png |Zoo |[ Seb ]

pót·pot

png
2:
pantakip sa matutulis na bagay.

potpourri (pów·pu·rí)

png |[ Fre ]
1:
pinaghalo halong pinatuyong talulot at rekadong ginagamit na pampa-bango ng silid, at iba pa
2:
Lit Mus pinagsáma-sámang akdang pangmu-sika o pampanitikan.

pó·tro

png |Zoo |[ Esp ]
:
bisirong kaba-yong laláki na wala pang isang taon, pó·tra kung babae : COLT var pútro

pot roast (pat rowst)

png |[ Ing ]
:
piraso ng karneng iniluto nang hinay-hinay sa lutuang may takip.

pot session (pat sés·yon)

png |[ Ing ]
:
sáma-sámang paghithit ng marihu-wana.

pot-shot (pat shat)

png |[ Ing ]
:
pagpa-patama nang walang pinipilì.

pottage (pó·tedyz)

png |[ Fre ]
:
malapot na sopas.

potter (pá·ter)

png |[ Ing ]

pottery (pá·te·rí)

png |[ Ing ]
1:
mga sisidlan at iba pang yarì sa hinurnong luad
2:
sining ng paggawâ nitó
3:
pook na gawaan nitó.