sick


sick (sik)

pnr |[ Ing ]
1:
may sakít
2:

sick bay (sik bey)

png |[ Ing ]
1:
bahagi ng barko na ginagamit bílang ospital
2:
anumang silid o katulad para sa maysakít.

sick call (sik kol)

png |[ Ing ]
:
pagdalaw ng doktor sa maysakít.

sickle (sík·el)

png |[ Ing ]
2:
anumang kahugis nitó.

sick leave (sik liv)

png |[ Ing ]
:
pinahi-hintulutang pagliban sa trabaho dahil sa pagkakasakít.

sickness (sík·nes)

png |[ Ing ]

sickroom (sik·rum)

png |[ Ing ]
1:
silid na pinagpapahingahan ng maysakít
2:
silid na ginawâ para sa maysakít.