song


song

png |Mus Lit |[ Ing ]

song-ar

png |[ ST ]
:
pagdakmâ o pagba-baón sa dulo ng kahoy.

so·ngár

png |Zoo |[ ST ]
:
ngusò ng baboy o ng elepante.

só·ngar

png |[ ST ]
:
pag-amoy nang itina-taas ang nguso.

so·ngá·song

png
1:
[ST] subsób o pag-subsob
2:
[Seb] paglalakad hábang umuulan o umaaraw.

sóng·ba

png |[ Igo ]
:
araw ng pagtatanim ng mga binhi sa pook na pinag-alayan ng apoy.

songbird (sóng·berd)

png |Zoo |[ Ing ]
:
ibon (family Nectariniidae ) na matar-ling ang huni, may balahibong ma-tingkad ang kulay, at kumakain ng nektar.

songbook (sóng·buk)

png |[ Ing ]
:
kali-punan ng mga awit na nilapatan ng titik sa musika.

song·dô

png |[ ST ]
1:
paglakad upang maghanap ng tao o anuman
2:
pag-katagpo sa bagay na dati ay hindi makita-kita
3:
pagkakasundo o pag-kakaunawaan ng dalawa.

song·dóng

png |[ ST ]
:
pagtutukod ng layag.

song·gó

png |[ ST ]
:
suntók o hampás.

song·gól

png |[ ST ]
:
pagbunggô ng dulo ng isang bagay katuld ng paa sa bato o kahoy.

song·hî

png |[ ST ]
:
pagpapatunay o pag-tiyak : SORHÍ

so·ngí

png |Med |[ ST ]

só·ngi

png |Med |[ Mrw ]

so·ngil·ngíl

png |[ ST ]
:
paghampas sa bi-big ng isang tao.

so·ngíl·so·ngíl

pnr |[ ST ]
:
ginawâ nang hindi wasto : SONGÍSONGÍ

so·ngí·so·ngí

pnr |[ ST ]

song·kó

png |[ ST ]
1:
paghahanda para sa isang bagay
2:
pagsunod sa pinau-na o ipinadala
3:
pagkaumpóg ng ulo
4:
paghihip ng apoy
5:
pagsubok sa lakas ng isang tao.

song·ló

png |Med |[ ST ]
:
hindi maayos na pakiramdam sa isang bahagi ng katawan.

song·lóg

png |[ ST ]
:
pagtatanong nang nanunubok.

song·lóy

png |Zoo |[ ST ]
:
payat, gutóm, at palaboy-laboy na áso.

só·ngo

png |Ana |[ Ilk ]

Song of Solomon (song of só·lo· món)

png |[ Ing ]
:
Awit ni Solomon.

Song of Songs (song of songs)

png |[ Ing ]
:
Awit ng mga Awit.

song-ór

pnr |[ ST ]
:
nagsawà sa gata ng niyog.

só·ngot

png |[ ST ]

sóng·po

png |[ Bik ]

songwriter (song·ráy·ter)

png |Mus |[ Ing ]
:
manunulat ng awit o musika.