tabla


tab·lá

png |[ Esp ]
:
palapád na piraso ng kahoy mula sa tinistis na troso : DALÍG1, GÍPAT, TAPÍ, TAPÎ7

tab·lá

pnr

táb·la

png |[ Esp ]

tab·lá·su·són

png |[ Esp tabla+Tag susón ]

tab·láw

pnr
:
lantad sa araw o ulan Cf BILÁD1–2

tab·lá·wan

png |[ ST tabláw+an ]
:
harang sa init ng araw o búhos ng ulan.