tulos


tú·los

pnd |i·pan·tú·los, i·tú·los, mag· tú·los, tu·lú·san
1:
magtirik o mag-baón
2:
ma·pa·tú·los, ma·tú·los manatili sa pagkakatayô.

tú·los

png
:
piraso ng kahoy, kawayan, o metal na may tulis sa isang dulo, karaniwang ginagamit na pambakod o kabítan ng sampáyan kung mahabà, at kabítan ng serga o suga kung maikli : BÚGSOK1, ESTÁKA, PALITÉK, PALITÍK, STAKE1, TALDÓK1, TUGDÁY, UGSÓK1, ÚRANG1, USÓK